Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Lípa - CZ063.3601.6102.071 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Lípa

  Číslo obce PRVKUK 71
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.071
  Kód obce 569038
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0071.01 Lípa 08390 83909
  CZ063.3601.6102.0071.02 Dobrohostov 02732 27324
  CZ063.3601.6102.0071.03 Chválkov 02733 27332
  CZ063.3601.6102.0071.04 Petrkov 08391 83917
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lípa leží jihozápadně od města Havlíčkův Brod. Obec má místní části Dobrohostov, Chválkov, Lípa a Petrkov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dobrohostov trvale bydlící 119 119 119 140 145 150 150
   přechodně bydlící - - - 29 29 29 29
   celkem 119 119 119 169 174 179 179
   Chválkov trvale bydlící 26 26 26 22 20 18 16
   přechodně bydlící - - - 8 8 8 8
   celkem 26 26 26 30 28 26 24
   Lípa trvale bydlící 755 753 753 838 871 901 928
   přechodně bydlící - - - 22 25 25 25
   celkem 755 753 753 860 896 926 953
   Petrkov trvale bydlící 120 120 120 133 136 139 141
   přechodně bydlící - - - 15 15 15 15
   celkem 120 120 120 148 151 154 156
   Obec Lípa celkem trvale bydlící 1 020 1 018 1 018 1 133 1 172 1 208 1 235
   přechodně bydlící - - - 74 77 77 77
   celkem 1 020 1 018 1 018 1 207 1 249 1 285 1 312
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Lípa 1077 1076 1094 1109 1123 1112 1145 1154 1149 1166 1184 1184 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dobrohostov 119 119 119 11 11 11 11
   Chválkov - - - - - - -
   Lípa 754 753 753 792 825 855 888
   Petrkov 120 120 120 133 136 139 141
   Obec Lípa celkem 993 992 992 936 972 1 005 1 040
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dobrohostov

   Místní část Dobrohostov (530 - 550 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je součástí skupinového vodovodu (SV) obce Lípa. Zdrojem vody pro SV Lípa jsou dva vrty umístěné v k.ú. Suchá cca 1 km východně od obce Lípa. Voda z vrtů se čerpá do VDJ Lípa 2 x 100 m3 (538,92 - 535,62 m n.m.) a odtud do VDJ Dobrohostov 2 x 25 m3 (552,35 /549,85 m n.m.), ze kterého je gravitačně rozváděna do spotřebiště.

    

   Místní (městská) část Chválkov

   Místní část Chválkov (551 - 566 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje.

    

   Místní (městská) část Lípa

   Místní část Lípa (486 - 514 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, gravitačně zásobený z VDJ Lípa 2 x  100 m3 (538,92 - 535,62 m n.m.). Zdrojem vody jsou dva hydrogeologické vrty (celková využitelná vydatnost 3,23 l/s), umístěné na k.ú. Suchá cca 1 km východně od obce Lípa. Surová jímaná voda je do VDJ čerpána a upravuje se pouze chlorováním. Samostatně je zásobován areál živočišné výroby ZD dvěma samostatnými užitkovými vodovody (průměrná vydatnost zdrojů 0,45 l/s).

    

   V roce 2018  byla realizována stavba vrtané studny PV-3 hloubky 80 m.

    

   Místní (městská) část Petrkov

   Místní část Petrkov (442 - 486 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je součástí SV obce Lípa. Vodovod je napojen přímo na rozvodnou síť místní části Lípa.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dobrohostov
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Uvažuje se s realizací nového zdroje vody a úpravny vody. Jednou z možností je také zásobovat z Dobrohostova jako záložního zdroje  i vodojem v Lípě.

   Místní (městská) část Chválkov
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty). Při zhoršení kvality vody ve studních doporučujeme vyhledat nový centrální zdroj pitné vody, ze kterého by byla celá obec zásobena přes AT stanici.

   Místní (městská) část Lípa
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Uvažuje se s vybudováním nového zdroje vody a úpravny vody.

   Místní (městská) část Petrkov
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Lípa realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dobrohostov - - - 9 9 9 9
   Chválkov - - - - - - -
   Lípa 604 603 603 792 825 855 888
   Petrkov - - - 123 126 129 131
   Obec Lípa celkem 604 603 603 924 960 993 1 028
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dobrohostov
   Místní část Dobrohostov má vybudovanou částečně jednotnou a částečně oddílnou veřejnou kanalizaci.
   V roce 2009 byla realizována výstavba jednotné kanalizace v celkové délce 1392 m a čistírny odpadních vod.
   V místní části je vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): Dobrohostov
   Nově napojené obce (místní části): -
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Chválkov
   Místní část Chválkov nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Lípa
   V místní části je vybudována částečně jednotná a částečně splašková kanalizace. Dva sběrače A a B podchycují jednotlivé kanalizační stoky a společně jsou přivedeny přes odlehčovací komoru na čistírnu odpadních vod. Splašková kanalizace odvádí odpadní vody produkované bytovou výstavbou, občanskou a technickou vybaveností, Zemědělským družstvem Lípa a drobnými provozovnami, které v obci sídlí.
   V místní části je vybudována mechanicko biologická ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Lípa
   Nově napojené obce (místní části): -
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Petrkov
   V roce 2008 byla v místní části realizována výstavba splaškové kanalizace v celkové délce 1512 m a výtlačný řad v celkové délce 510 m. Dále byla realizována čistírna odpadních vod pro 160 EO.
   Původní systém jednotné veřejné kanalizace slouží jako dešťová kanalizace.
   V místní části je vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): Petrkov
   Nově napojené obce (místní části): -
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dobrohostov
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Chválkov
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Lípa
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Dále se uvažuje s rekonstrukcí ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Lípa
   Nově napojené obce (místní části): -
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Petrkov
   Úvažuje se s dostavbou kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Lípa realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dobrohostov 2 000,0 - 2 000,0
  Chválkov - - -
  Lípa 17 000,0 10 000,0 27 000,0
  Petrkov - - -
  Obec Lípa celkem 19 000,0 10 000,0 29 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.