Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Radenice - CZ063.3714.6114.657 - stav 22. 12. 2020

 1. Obec

  Radenice

  Číslo obce PRVKUK 657
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.657
  Kód obce 596515
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0657.01 Radenice 13749 137499
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Radenice se nachází severovýchodně od Velkého Meziříčí, ve vzdálenosti cca 10 km. Obcí protéká Luční potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 590 - 605 m. n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radenice trvale bydlící 157 157 157 154 154 154 154
   přechodně bydlící 7 7 7 7 7 7 7
   celkem 164 164 164 161 161 161 161
   Obec Radenice celkem trvale bydlící 157 157 157 154 154 154 154
   přechodně bydlící 7 7 7 7 7 7 7
   celkem 164 164 164 161 161 161 161
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Radenice 148 149 148 152 151 153 154 151 155 164 167 167 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radenice 0 0 126 0 0 154 154
   Obec Radenice celkem 0 0 126 0 0 154 154
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Radenice nemá veřejný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobeni ze soukromých studní. V obci se též nachází dva soukromé vodovody. Jeden je nový, druhý částečně rekonstruovaný.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se vybudování veřejného vodovodu, který bude zásoben přes redukční ventil z ÚV Mostiště z přivaděče Mostiště - Žďár nad Sázavou nebo z vlastních jímacích studní (stávající) a posilujících vrtů.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Radenice se uvažuje se zásobením z ÚV Mostiště nebo z vlastních jímacích a trubních studní.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Radenice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radenice 0 0 0 0 154 154 154
   Obec Radenice celkem 0 0 0 0 154 154 154
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v roce 2018 realizována výstavba nové splaškové kanalizace v celkové délce1982 m a ČOV ASIO pro 150 EO.

    

   V obci je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Radenice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba kanalizace v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Radenice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Radenice 4 700,0 16 000,0 20 700,0
  Obec Radenice celkem 4 700,0 16 000,0 20 700,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  22. 12. 2020 0589/08/2020/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou - alternativně vlastní zdroj vody.
  28. 11. 2018 77/2018 administrativní opatření Radenice - kanalizace a ČOV Radenice - kanalizace splašková gravitační v délce 1 929,8 m, tlaková kanalizace stoka v délce 51,9 m a ČOV ASIO 150 EO
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.