Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Pikárec - CZ063.3714.6114.656 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Pikárec

  Číslo obce PRVKUK 656
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.656
  Kód obce 549916
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0656.01 Pikárec 09854 98540
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Pikárec se nachází severovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 540 - 562 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pikárec trvale bydlící 299 298 298 324 330 336 341
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 309 308 308 334 340 346 351
   Obec Pikárec celkem trvale bydlící 299 298 298 324 330 336 341
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 309 308 308 334 340 346 351
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Pikárec 309 314 318 318 320 320 327 329 331 333 330 330 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pikárec 160 186 229 178 184 190 195
   Obec Pikárec celkem 160 186 229 178 184 190 195
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Pikárec má vybudovaný veřejný vodovod. Obec je připojena na ÚV Mostiště v rámci skupinového vodovodu Moravecko. Obec je pod tlakem VDJ Dobrá Voda 2 x 1000 m3 s kótami hladin 590,0 / 585,0 m.n.m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Pikárec realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pikárec - - - - - - 195
   Obec Pikárec celkem - - - - - - 195
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 2083 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 1000. Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Celá kanalizační síť je rozdělena do dvou částí, jednotlivé části jsou zaústěny do Pikáreckého rybníka. Odpadní vody odtékají buď po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se výstavba nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové vody budou poté odváděny sběračem do ČOV Moravec.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Pikárec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Pikárec - 15 000,0 15 000,0
  Obec Pikárec celkem - 15 000,0 15 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.