Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Petráveč - CZ063.3714.6114.655 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Petráveč

  Číslo obce PRVKUK 655
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.655
  Kód obce 596418
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0655.01 Petráveč 11966 119661
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Petráveč se nachází jihovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 4 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 470 - 495 m. n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Petráveč trvale bydlící 173 173 173 185 187 190 191
   přechodně bydlící 50 50 50 15 15 15 15
   celkem 223 223 223 200 202 205 206
   Obec Petráveč celkem trvale bydlící 173 173 173 185 187 190 191
   přechodně bydlící 50 50 50 15 15 15 15
   celkem 223 223 223 200 202 205 206
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Petráveč 172 183 182 200 213 222 222 238 248 259 277 277 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Petráveč 167 167 167 200 202 205 206
   Obec Petráveč celkem 167 167 167 200 202 205 206
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Petráveč má vybudovaný veřejný vodovod. Voda je přiváděna z ÚV Mostiště. Přívodný řad do VDJ Petráveč 100 m3 (514,15/511,05 m.n.m.) je napojen na přívodný řad pro obec Dolní Heřmanice z přivaděče Velké Meziříčí - Velká Bíteš. Obec Petráveč je z vodojemu zásobena gravitačně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Petráveč realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Petráveč - - - 200 202 205 206
   Obec Petráveč celkem - - - 200 202 205 206
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci probíhá výstavba splaškové kanalizace, která bude ukončena v r. 2015 a kterou budou splašky odváděny na ČOV Velké Meziříčí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V r. 2015 bude dobudována splašková kanalizace.
   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Petráveč realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Petráveč - 5 000,0 5 000,0
  Obec Petráveč celkem - 5 000,0 5 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.