Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Pavlínov - CZ063.3714.6114.654 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Pavlínov

  Číslo obce PRVKUK 654
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.654
  Kód obce 596388
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0654.01 Pavlínov 11833 118338
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Pavlínov se nachází západně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 9 km. Obcí protéká Pohořílský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 538 - 562 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pavlínov trvale bydlící 245 245 244 250 238 231 223
   přechodně bydlící 60 60 60 75 70 75 78
   celkem 305 305 304 325 308 306 301
   Obec Pavlínov celkem trvale bydlící 245 245 244 250 238 231 223
   přechodně bydlící 60 60 60 75 70 75 78
   celkem 305 305 304 325 308 306 301
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Pavlínov 259 258 255 252 256 255 253 247 249 259 257 257 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pavlínov 245 245 244 295 278 271 301
   Obec Pavlínov celkem 245 245 244 295 278 271 301
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Pavlínov má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je jímací zářez Pavlínov s pramenní jímkou (vydatnost zářezu 1,5 l/s). Roku 1983 byla vyhloubena kopaná studna (vydatnost 1,5 l/s), která je zaústěna do pramenní jímky. Z pramenní jímky je voda gravitačně svedena do vodojemu Pavlínov 100 m3 (577,10/573,30 m.n.m.). Ve vodojemu je odkyselovací stanice a odradonovací věž. Obec Pavlínov je z vodojemu zásobena gravitačně. Přes síť obce Pavlínov je na vodojem napojena i místní část Otína – Pohořílky.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Pavlínov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pavlínov - - - 190 200 220 250
   Obec Pavlínov celkem - - - 190 200 220 250
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V průběhu let 1977-88 byla vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno přibližně 190 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 2000 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 800.
   V roce 2005 a 2007 byla v obci vybudována nová jednotná kanalizace v celkové délce cca 1245 m, která je napojena na nově vybudovanou kořenovou čistírnu odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): Pavlínov
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Pavlínov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Pavlínov 3 200,0 8 000,0 11 200,0
  Obec Pavlínov celkem 3 200,0 8 000,0 11 200,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.