Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Otín - CZ063.3714.6114.653 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Otín

  Číslo obce PRVKUK 653
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.653
  Kód obce 596370
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0653.01 Otín 11653 116530
  CZ063.3714.6114.0653.02 Geršov 11652 116521
  CZ063.3714.6114.0653.03 Pohořílky 11654 116548
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Otín se nachází západně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 8 km. Obec se skládá ze tří místních částí, Geršova, Otína a Pohořílek. Rozsah zástavby je v rozmezí 508 - 526 m. n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Geršov trvale bydlící 64 64 64 66 66 65 64
   přechodně bydlící 4 4 4 4 4 4 4
   celkem 68 68 68 70 70 69 68
   Otín trvale bydlící 115 115 115 163 174 186 196
   přechodně bydlící 6 6 6 4 4 4 4
   celkem 121 121 121 167 178 190 200
   Pohořílky trvale bydlící 87 87 87 94 95 95 96
   přechodně bydlící 20 20 20 8 8 8 8
   celkem 107 107 107 102 103 103 104
   Obec Otín celkem trvale bydlící 266 266 266 323 335 346 356
   přechodně bydlící 30 30 30 16 16 16 16
   celkem 296 296 296 339 351 362 372
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Otín 359 312 327 332 334 329 327 327 322 329 329 329 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Geršov 68 68 68 66 66 65 64
   Otín 118 118 118 163 174 186 196
   Pohořílky 80 80 80 94 95 95 96
   Obec Otín celkem 266 266 266 323 335 346 356
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Geršov

   Geršov (543 - 554 m.n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod. Místní část je zásobována z jímací studny, kapacita zdroje je 0,18 l/s. Ze studny je čerpadlem voda tlačena do VDJ Geršov 40 m3 (575,0/573,0 m.n.m.), ze kterého je obec zásobena gravitačně. Ve vodojemu probíhá dávkování dezinfekce vody.

    

   Místní (městská) část Otín

   Místní část Otín (526 - 508 m.n.m.) má vybudovaný vodovod. Zdrojem pitné vody jsou tři kopané a jedna vrtaná studna. Studna S1 je hlavní sběrnou studnou, ze které je čerpadlem voda tlačena na vodojem Otín 4 x 25 m3 přes úpravnu vody. Ve vodojemu je instalováno dávkovací čerpadlo k dezinfekci vody. Do spotřebiště je voda přiváděna gravitačně.

   V roce 2005 byla realizována stavba vodovodu Otín - Pohořílky, II. Etapa v celkové délce 1238 m.

    

   Místní (městská) část Pohořílky

   Místní část Pohořílky je zásobována z vodojemu Otín gravitačně a částečně přes ATS Pohořílky. Místní část Pohořílky je také napojena na vodovodní síť obce Pavlínov.

   V roce 2007 byla realizována výstavba vodovodních řadů Otín - Pohořílky, 2. stavba v celkové délce 1086 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Geršov

   V místní části je uvažováno s výstavbou vodovodního řadu, který propojí vodojemy Otín a Geršov a tímto i oba samostatné vodovody.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Otín

   V místní části je uvažováno s výstavbou vodovodního řadu, který propojí vodojemy Otín a Geršov a tímto i oba samostatné vodovody.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Pohořílky

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Otín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Geršov - - - - - - -
   Otín - - - - 174 186 196
   Pohořílky - - - - - - -
   Obec Otín celkem - - - - 174 186 196
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Geršov

   Na stávající kanalizační síť je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 450 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 400. V roce 2001 byla provedena výstavba hlavního kanalizačního sběrače.

   Jediná výust této kanalizační sítě je zaústěna do vodního toku Žďárka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do toku, z části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části obce není vybudována čistírna odpadních vod

    

   Místní (městská) část Otín

   V roce 1965 byla dokončena výstavba jednotné kanalizační sítě, na kterou je napojeno většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1200 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 500.

   Celá kanalizační síť je zaústěna do vodního toku Žďárka nebo do vodního toku. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do toku nebo do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod

    

   Místní (městská) část Pohořílky

   V místní části byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 510 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 600.

   Hlavní stoky jsou zaústěny do Pohořeleckého potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do toku.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Geršov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Otín

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v místní části s rekonstrukcí stávající kanalizace a s dostavbou nových stok jednotné kanalizace.

    

   V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Otín

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Geršov, Pohořílky

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Pohořílky

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro místní část Otín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Geršov 2 000,0 - 2 000,0
  Otín - 15 000,0 15 000,0
  Pohořílky - - -
  Obec Otín celkem 2 000,0 15 000,0 17 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.