Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Osové - CZ063.3714.6114.652 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Osové

  Číslo obce PRVKUK 652
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.652
  Kód obce 596353
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0652.01 Osové 11336 113361
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Osové se nachází jižně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 4 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 480 - 495 m. n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Osové trvale bydlící 50 50 50 61 64 67 69
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 70 70 70 81 84 87 89
   Obec Osové celkem trvale bydlící 50 50 50 61 64 67 69
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 70 70 70 81 84 87 89
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Osové 60 57 66 71 73 80 76 75 82 84 85 85 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Osové 70 70 69 61 64 67 69
   Obec Osové celkem 70 70 69 61 64 67 69
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovaný veřejný vodovod s vlastními zdroji a vodojemem s úpravnou vody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V případě nedostatku vody z vlastních zdrojů se předpokládá napojení na přivaděč Velké Meziříčí – Třebíč.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Osové se uvažuje se zásobením z ÚV Mostiště.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Osové realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Osové - - - - - - -
   Obec Osové celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Osové má v současnosti vybudovanou jednotnou veřejnou kanalizační síť, na kterou je přes septiky napojena většina obyvatel.
   V obci není čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Osové realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Osové 3 000,0 - 3 000,0
  Obec Osové celkem 3 000,0 - 3 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.