Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Osová Bítýška - CZ063.3714.6114.651 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Osová Bítýška

  Číslo obce PRVKUK 651
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.651
  Kód obce 596345
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3395
  Velká Bíteš

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0651.01 Osová Bítýška 11335 113352
  CZ063.3714.6114.0651.02 Osová 11334 113344
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Osová Bítýška se nachází jihovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 12 km. Obec se skládá ze dvou místních částí, Osové Bítýšky a Osové. V obci je soutok potoka Bítýška a Pelgramského potoka. Rozsah zástavby je v rozmezí 512 - 543 m.n.m..

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Osová trvale bydlící 51 51 51 44 43 41 39
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 71 71 71 64 63 61 59
   Osová Bítýška trvale bydlící 759 757 757 812 820 826 829
   přechodně bydlící 40 40 40 40 40 40 40
   celkem 799 797 797 852 860 866 869
   Obec Osová Bítýška celkem trvale bydlící 810 808 808 856 863 867 868
   přechodně bydlící 60 60 60 60 60 60 60
   celkem 870 868 868 916 923 927 928
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Osová Bítýška 864 855 864 863 878 889 869 875 912 920 909 909 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Osová 46 46 46 44 43 41 39
   Osová Bítýška 743 745 751 812 820 826 829
   Obec Osová Bítýška celkem 789 791 797 856 863 867 868
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Osová

   Místní část Osová má veřejný vodovod zásobený z VDJ Vlkov 2 x 150 m3 (545,65/542,35 m n.m.) přes spotřebiště Vlkov. Zdrojem je ÚV Mostiště.

    

   Místní (městská) část Osová Bítýška

   Místní část Osová Bítýška má veřejný vodovod zásobený z VDJ Osová  Bítýška 2 x 150 m3 (559,3/556,30 m.n.m.) - dolní pásmo, který  je napojen na přivaděč ČS Vídeň – VDJ Velká Bíteš a dále pokračuje do Vlkova a Osové. Horní pásmo je napojeno přes vodovod Záblatí přímo na přivaděč ČS Vídeň – VDJ Velká Bíteš. Zdrojem vody je ÚV Mostiště.

   Spotřebiště je rozděleno na dvě tlaková pásma:

   1. tl. pásmo: 512 – 530 m n.m. – gravitačně z VDJ O. Bítýška

   2. tl. pásmo: 530 – 543 m n.m. – přímo z přivaděče, řídící VDJ Dobrá Voda 2 x 1000m3 (590/585 m n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Osová

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Osová Bítýška

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou není pro obec Osová Bítýška v rámci tohoto PRVK navrženo žádné technické opatření.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Osová - - - - - 41 39
   Osová Bítýška 750 749 749 722 820 826 829
   Obec Osová Bítýška celkem 750 749 749 722 820 867 868
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Osová

   Místní část Osová nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

    

   Místní (městská) část Osová Bítýška

   Místní část Osová Bitýška má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojena většina obyvatel. Celá kanalizační síť je svedena na stávající ČOV v obci pro 1870 EO.

   V roce 2007 byla realizována výstavba mechanicko-biologické ČOV a stávající kořenová pole (původní kořenová ČOV) slouží pouze k dočištění vypouštěných odpadních vod.

   Na ČOV Osová Bitýška je napojena obec Záblatí.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Osová Bitýška, Záblatí

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Osová

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Osová

   V místní části je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové odpadní vody budou odváděny sběračem na ČOV Vlkov.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Osová Bítýška

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Osová Bitýška realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Osová - 6 000,0 6 000,0
  Osová Bítýška 23 000,0 4 000,0 27 000,0
  Obec Osová Bítýška celkem 23 000,0 10 000,0 33 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.