Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Oslavička - CZ063.3714.6114.650 - stav 7. 2. 2017

 1. Obec

  Oslavička

  Číslo obce PRVKUK 650
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.650
  Kód obce 511412
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0650.01 Oslavička 10801 108014
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Oslavička leží jihozápadně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 6 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Oslavička trvale bydlící 94 94 94 99 98 97 95
   přechodně bydlící 28 28 28 28 28 28 28
   celkem 122 122 122 127 126 125 123
   Obec Oslavička celkem trvale bydlící 94 94 94 99 98 97 95
   přechodně bydlící 28 28 28 28 28 28 28
   celkem 122 122 122 127 126 125 123
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Oslavička 97 100 107 102 107 110 110 113 118 122 119 119 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Oslavička 94 94 94 99 98 97 95
   Obec Oslavička celkem 94 94 94 99 98 97 95
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Oslavička má vybudovaný veřejný vodovod, napojený přívodním řadem přes redukční ventil na severní větev OV Třebíč. Tlakové pásmo je určeno VDJ Baliny 800 m3 (587,0 / 582,0 m.n.m.). V roce 2009 byla realizována stavba vodovodního řadu v celkové délce cca 257 m pro lokalitu rodinných domů "Od Chalup".

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Oslavička se s novými vodními zdroji neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Oslavička realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Oslavička - - - - - - -
   Obec Oslavička celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.
   V roce 2009 byla realizována stavba splaškové kanalizace v celkové délce 185 m pro lokalitu rodinných domů "Od Chalup", která je napojena na lokální čistírnu odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se vybudování splaškové kanalizace, která bude ukončena novou obecní ČOV pro 100 EO.

   Odpadní vody z jednotlivých domácností osady Ovčírna budou zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení).

    

   V obci bude vybudována nová ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Oslavička

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Oslavička realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Oslavička - 7 992,0 7 992,0
  Obec Oslavička celkem - 7 992,0 7 992,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  7. 2. 2017 0055/01/2017/ZK usnesení zastupitelstva Změna tachniskoho řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.