Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Oslavice - CZ063.3714.6114.649 - stav 30. 11. 2018

 1. Obec

  Oslavice

  Číslo obce PRVKUK 649
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.649
  Kód obce 596337
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0649.01 Oslavice 11319 113191
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Oslavice se nachází jihozápadně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 3 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 465 - 487 m. n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Oslavice trvale bydlící 580 579 579 692 724 755 782
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 605 604 604 717 749 780 807
   Obec Oslavice celkem trvale bydlící 580 579 579 692 724 755 782
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 605 604 604 717 749 780 807
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Oslavice 648 659 667 676 682 681 696 690 700 696 684 684 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Oslavice 568 570 574 692 724 755 782
   Obec Oslavice celkem 568 570 574 692 724 755 782
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Oslavice (465 - 487 m.n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, pro který je přiváděna pitná voda z ÚV Mostiště. Obec je napojena na vodovodní soustavu Žďársko. Část obce je napojena přímo na přivaděč ÚV Mostiště – ČS Ovčírna Třebíč přes šachtu s redukcí tlaku. Druhá část obce je napojena z vodovodní sítě města Velké Meziříčí.

    

   V roce 2018 byla realizována nová vrtaná studna hloubky 118 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Oslavice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Oslavice - - 574 692 724 755 782
   Obec Oslavice celkem - - 574 692 724 755 782
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V roce 2013 byla realizována výstavba splaškové kanalizace délky cca 4110 m a výtlaku na ČOV Velké Meziříčí o délce cca 2012 m (v rámci projektu Dyje II.).

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Oslavice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Oslavice 10 934,0 8 400,0 19 334,0
  Obec Oslavice celkem 10 934,0 8 400,0 19 334,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  30. 11. 2018 76/2018 administrativní opatření Oslavice - vrtaná studna hl. 118 m v k.ú. Oslavice na pozemku p.č. KN 184/1
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.