Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Ořechov - CZ063.3714.6114.648 - stav 28. 1. 2019

 1. Obec

  Ořechov

  Číslo obce PRVKUK 648
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.648
  Kód obce 596329
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0648.01 Ořechov 11266 112666
  CZ063.3714.6114.0648.02 Ronov 11267 112674
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ořechov se nachází východně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 10 km. Obec se skládá ze dvou místních částí, Ořechova a Ronova. Obcí protéká vodní tok Bitýška. Rozsah zástavby je v rozmezí 540 - 565 m. n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ořechov trvale bydlící 213 213 213 223 222 221 219
   přechodně bydlící 16 16 16 16 16 16 16
   celkem 229 229 229 239 238 237 235
   Ronov trvale bydlící 97 97 97 90 87 84 80
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 109 109 109 102 99 96 92
   Obec Ořechov celkem trvale bydlící 310 310 310 313 309 305 299
   přechodně bydlící 28 28 28 28 28 28 28
   celkem 338 338 338 341 337 333 327
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Ořechov 325 317 318 316 311 319 316 317 320 314 313 313 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ořechov 229 229 229 223 222 221 219
   Ronov 97 97 97 90 87 84 80
   Obec Ořechov celkem 326 326 326 313 309 305 299
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Ořechov

   Obec Ořechov má veřejný vodovod. V roce 2004 byl realizován přívodní řad z místního prameniště do obce včetně napojení na vodovodní řad ze stávajícího VDJ Ořechov v celkové délce cca 1 518 m.

   Obec je také připojena na přivaděč Dobrá Voda - Velká Bíteš přes VDJ Ořechov 2 x 150 m3 (599,9/596,9 m.n.m.) a čerpací stanici.

    

   V roce 2019 byt realizován nový vrt hloubky 80 m.

    

   Místní (městská) část Ronov

   Místní část Ronov má vybudovaný vodovod. Vodovodní síť je napojena přes síť obce Ořechov na VDJ Ořechov 2 x 150 m3 (599,9/596,9 m.n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Ořechov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Ronov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Ořechov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ořechov - - - - - 221 219
   Ronov - - - - - 84 80
   Obec Ořechov celkem - - - - - 305 299
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Ořechov

   V místní části byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 2490 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 1000. Část kanalizace v délce cca 900 m byla vyměněna za PVC.

   Celá kanalizační síť je zaústěna 6 výustmi do některého z obecních rybníků - Hamerského, Mlýnského nebo Tvrzského, jimiž protéká vodní tok Bitýška. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do některého z rybníků nebo do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Ronov

   V místní části Ronov je v současné době vybudovaná jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Délka sítě je cca 420 m. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do některého z rybníků nebo do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Ořechov

   Současný technický stav kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v místní části s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   V místní části bude vybudována nová čistírna odpadních vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Ořechov, Ronov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Ronov

   V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny sběračem na ČOV Ořechov.

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Ořechov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Ořechov - 16 000,0 16 000,0
  Ronov - 4 000,0 4 000,0
  Obec Ořechov celkem - 20 000,0 20 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  28. 1. 2019 75/2019 administrativní opatření Ořechov - vrt hl. 80 m, v k.ú. Ořechov u Křižanova, na pozemku p.č. KN 286/10
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.