Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Leškovice - CZ063.3601.6102.070 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Leškovice

  Číslo obce PRVKUK 70
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.070
  Kód obce 568996
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0070.01 Leškovice 08044 80446
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Leškovice leží na severovýchod od města Světlá nad Sázavou. Obec nemá žádné místní části.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Leškovice trvale bydlící 81 81 81 67 63 57 51
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 111 111 111 97 93 87 81
   Obec Leškovice celkem trvale bydlící 81 81 81 67 63 57 51
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 111 111 111 97 93 87 81
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Leškovice 76 76 74 68 67 71 76 77 75 75 79 79 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Leškovice 81 81 81 - - - -
   Obec Leškovice celkem 81 81 81 - - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Leškovice (468 - 509 m n.m.) je z převážné části zásobena pitnou vodou ze soukromého vodovodu. Cca 20% obyvatel je zásobováno individuálně ze studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou není pro obec Leškovice navrženo k realizaci žádné opatření.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Leškovice - - - - - - -
   Obec Leškovice celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Leškovice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci. Splaškové vody z obce odtékají po předčištění v biologických septicích do této kanalizace a následně do vodního toku a pak do vodního toku Hostačovka.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Leškovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Leškovice - - -
  Obec Leškovice celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.