Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Nové Sady - CZ063.3714.6114.647 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Nové Sady

  Číslo obce PRVKUK 647
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.647
  Kód obce 596248
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3395
  Velká Bíteš

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0647.01 Nové Sady 10663 106631
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nové Sady se nachází západně od města Velká Bíteš, ve vzdálenosti cca 2 km. Obcí protéká Bílý potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 474 – 516 m. n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nové Sady trvale bydlící 188 188 188 204 213 221 228
   přechodně bydlící 9 9 9 9 9 9 9
   celkem 197 197 197 213 222 230 237
   Obec Nové Sady celkem trvale bydlící 188 188 188 204 213 221 228
   přechodně bydlící 9 9 9 9 9 9 9
   celkem 197 197 197 213 222 230 237
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Nové Sady 190 189 190 199 201 202 211 216 214 224 249 249 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nové Sady 197 197 196 204 213 221 228
   Obec Nové Sady celkem 197 197 196 204 213 221 228
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nové Sady (474 - 516 m.n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem vody je prameniště, ze kterého je voda dopravována do úpravny vody. Z ÚV je voda čerpána do VDJ Nové Sady 37 m3 s ATS, odtud gravitačně vedena do obce.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se navýšení kapacity VDJ cca o 30 m3 a napojení na skupinový vodovod se zdrojem ÚV Mostiště.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Uvažuje se s napojením obce na ÚV Mostiště.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Nové Sady realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nové Sady - - - - - - 228
   Obec Nové Sady celkem - - - - - - 228
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť. Na tuto kanalizační síť je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1082 m, byly použity železobetonové trouby profilů DN 300 - 600. Celá kanalizační síť je zaústěna jedinou výustí do Bílého potoka.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba a rekonstrukce jednotné kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Nové Sady
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Nové Sady realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Nové Sady 3 000,0 5 000,0 8 000,0
  Obec Nové Sady celkem 3 000,0 5 000,0 8 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.