Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Nová Ves - CZ063.3714.6114.646 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Nová Ves

  Číslo obce PRVKUK 646
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.646
  Kód obce 596213
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3395
  Velká Bíteš

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0646.01 Nová Ves 10569 105694
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nová Ves se nachází severovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 15 km. Obcí protéká vodní tok Cejpek.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nová Ves trvale bydlící 181 181 181 163 158 155 155
   přechodně bydlící - - - 26 26 26 26
   celkem 181 181 181 189 184 181 181
   Obec Nová Ves celkem trvale bydlící 181 181 181 163 158 155 155
   přechodně bydlící - - - 26 26 26 26
   celkem 181 181 181 189 184 181 181
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Nová Ves 166 165 164 165 162 161 157 160 165 161 168 168 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nová Ves 124 134 151 140 140 140 140
   Obec Nová Ves celkem 124 134 151 140 140 140 140
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nová Ves (530 - 546 m.n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je ÚV Mostiště. Obec je napojena od r. 1993 v rámci vodovodní soustavy Žďársko na přivaděč ČS Kadolec - Žďárec přes přerušovací komoru 15 m3 (s kótami hladin 586,05 / 584,05 m.n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Nová Ves realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nová Ves - - - - - - 140
   Obec Nová Ves celkem - - - - - - 140
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v průběhu let 1965 - 1989 postavena jednotná kanalizační síť. Při výstavbě kanalizace byly použity betonové trouby profilů DN 500 - 800. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do potoka Cejpek, část rodinných domků zachycuje odpadní vody do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s dostavbou a rekonstrukcí jednotné kanalizace. Splašky budou odváděny na navrhovanou čistírnu odpadních vod (např. přírodě blízký způsob čištění odpadních vod).

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Nová Ves
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Nová Ves realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Nová Ves - 12 000,0 12 000,0
  Obec Nová Ves celkem - 12 000,0 12 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.