Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Netín - CZ063.3714.6114.644 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Netín

  Číslo obce PRVKUK 644
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.644
  Kód obce 596183
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0644.01 Netín 10391 103918
  CZ063.3714.6114.0644.02 Záseka 10392 103926
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Netín se nachází severozápadně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 9 km. Obec se skládá ze dvou místních částí, Netína a Záseky. Rozsah zástavby je v rozmezí 519 - 553 m. n. m.
   Obec Netín se nachází v povodí VN Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Netín trvale bydlící 288 287 287 295 292 289 286
   přechodně bydlící 144 144 144 144 144 144 144
   celkem 432 431 431 439 436 433 430
   Záseka trvale bydlící 27 27 27 27 27 27 27
   přechodně bydlící 144 144 144 144 144 144 144
   celkem 171 171 171 171 171 171 171
   Obec Netín celkem trvale bydlící 315 314 314 322 319 316 313
   přechodně bydlící 288 288 288 288 288 288 288
   celkem 603 602 602 610 607 604 601
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Netín 321 330 326 327 324 337 343 351 353 360 373 373 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Netín 288 287 287 295 292 289 286
   Záseka 26 26 26 27 27 27 27
   Obec Netín celkem 314 313 313 322 319 316 313
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Netín

   Místní část Netín má veřejný vodovod zásobovaný vodou z prameniště Pavlov. Obec má vybudovanou odbočku z přívodního řadu do VDJ Měřín 400 m3 (530,8/526,8 m.n.m.), do kterého je přiváděna voda z přivaděče Pavlov - Mostiště.

    

   Místní (městská) část Záseka

   Místní část Záseka má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem vody je prameniště Pavlov. Obec je připojena na přivaděč Pavlov - Mostiště - Olší.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Netín

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Záseka

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Netín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Netín - - - - 292 289 286
   Záseka - - - - 27 27 27
   Obec Netín celkem - - - - 319 316 313
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Netín

   V místní části byla v letech 1977 - 1982 vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 2527 m, byly použity betonové a železobetonové trouby DN 300 - 800. Hlavní stoky kanalizace jsou zaústěny do říčky Křemičky a do místního vodního toku. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích přímo do toků.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Záseka

   Místní část Záseka nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do toku Křibský potok nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části obce není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Netín

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v místní části s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Netín, Záseka, Zadní Zhořec

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Záseka

   V místní části je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny do jímky a odtud čerpány na ČOV Netín.

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Netín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Netín 4 500,0 20 000,0 24 500,0
  Záseka 1 200,0 3 000,0 4 200,0
  Obec Netín celkem 5 700,0 23 000,0 28 700,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.