Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Moravec - CZ063.3714.6114.643 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Moravec

  Číslo obce PRVKUK 643
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.643
  Kód obce 596141
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0643.01 Moravec 09853 98531
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Moravec se nachází severovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 15 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 536 – 560 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Moravec trvale bydlící 578 577 577 582 572 562 550
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 628 627 627 632 622 612 600
   Obec Moravec celkem trvale bydlící 578 577 577 582 572 562 550
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 628 627 627 632 622 612 600
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Moravec 569 594 596 599 612 611 623 623 620 612 606 606 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Moravec 141 276 500 530 572 562 550
   Obec Moravec celkem 141 276 500 530 572 562 550
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Moravec je vybudován veřejný vodovod. Obec je připojena na ÚV Mostiště v rámci skupinového vodovodu Moravecko. Obec je pod tlakem VDJ Dobrá Voda 2 x 1000 m3 s kótami hladin 590,0 / 585,0 m.n.m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Moravec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Moravec - - - - 572 562 550
   Obec Moravec celkem - - - - 572 562 550
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V části obce byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 5400 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 600. Celá kanalizační síť je zaústěna do toků Libochůvka, Bobrůvka, Mirošovský potok. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích přes kanalizaci do některého z rybníků nebo do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Moravec, Pikárec
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Moravec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Moravec - 37 000,0 37 000,0
  Obec Moravec celkem - 37 000,0 37 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.