Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Milešín - CZ063.3714.6114.642 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Milešín

  Číslo obce PRVKUK 642
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.642
  Kód obce 587770
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3395
  Velká Bíteš

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0642.01 Milešín 03867 38679
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Milešín se nachází severovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 14 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 530 – 555 m.n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Milešín trvale bydlící 76 76 76 85 85 85 85
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 76 76 76 85 85 85 85
   Obec Milešín celkem trvale bydlící 76 76 76 85 85 85 85
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 76 76 76 85 85 85 85
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Milešín 84 86 86 85 85 87 84 85 81 81 76 76 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Milešín - - - 85 85 85 85
   Obec Milešín celkem - - - 85 85 85 85
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Milešín má vybudovaný veřejný vodovod z roku 2012. Je zásoben z ÚV Mostiště a napojen na přívod do obce Vidonín z přivaděče ČS Kadolec – Žďárec. Délka přívodního a rozvodných řadů je cca 3153 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   V obci Milešín se s novými vodními zdroji neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Milešín realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Milešín - - - - - - -
   Obec Milešín celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku ústícího do potoka Halda. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudovaná čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Milešín realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Milešín - - -
  Obec Milešín celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.