Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Meziříčko - CZ063.3714.6114.641 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Meziříčko

  Číslo obce PRVKUK 641
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.641
  Kód obce 587516
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0641.01 Meziříčko 09375 93751
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Meziříčko se nachází v Kraji Vysočina, okres Žďár nad Sázavou. Obcí protékají Nadějovský potok a potok Balinka. Rozsah zástavby je 498 – 524 m.n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Meziříčko trvale bydlící 179 179 179 181 178 175 170
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 179 179 179 181 178 175 170
   Obec Meziříčko celkem trvale bydlící 179 179 179 181 178 175 170
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 179 179 179 181 178 175 170
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Meziříčko 181 186 188 186 186 184 184 185 185 183 179 179 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Meziříčko 179 179 179 181 178 175 170
   Obec Meziříčko celkem 179 179 179 181 178 175 170
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Meziříčko má vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Černá – Meziříčko. Vodovodní řady jsou z r. 1986. Zdroj vody (11 studní) má vydatnost 4,1 l/s. Voda z prameniště je gravitačně přiváděna do společného VDJ Černá 250 m3 (573,0/570,0 m.n.m.). V armaturní komoře vodojemu je voda odkyselena. Z vodojemu je veden samostatný přívodný řad do obce Černá a samostatný řad do VDJ Meziříčko 150 m3 (543,0/540,0 m.n.m.). Z vodojemu je obec zásobena vodou gravitačně.
   V roce 2005 byla realizována rekonstrukce vodovodního řadu v celkové délce 313 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Meziříčko realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Meziříčko - - - - - - 170
   Obec Meziříčko celkem - - - - - - 170
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má v současnosti vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích a odtud jsou vypouštěny do jednotné kanalizace, která má výusti do vodního toku Balinka.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou čerpány na ČOV Měřín.
   Stávající jednotná kanalizace bude plnit funkci dešťové kanalizace.

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Meziříčko realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Meziříčko 500,0 20 000,0 20 500,0
  Obec Meziříčko celkem 500,0 20 000,0 20 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.