Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Měřín - CZ063.3714.6114.640 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Měřín

  Číslo obce PRVKUK 640
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.640
  Kód obce 596116
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0640.01 Měřín 09324 93246
  CZ063.3714.6114.0640.02 Pustina 09325 93254
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Měřín se nachází severozápadně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 10 km. Městys se skládá ze dvou místních částí, Měřína a Pustiny. Městysem protéká vodní tok Balinka, do které se v městysu vlévá potok Na světlých a potok Záblatí. Rozsah zástavby je v rozmezí 482 - 502 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Měřín trvale bydlící 1 774 1 770 1 770 1 822 1 825 1 826 1 821
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 1 804 1 800 1 800 1 852 1 855 1 856 1 851
   Pustina trvale bydlící 135 135 135 152 156 160 163
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 165 165 165 182 186 190 193
   Obec Měřín celkem trvale bydlící 1 909 1 905 1 905 1 974 1 981 1 986 1 984
   přechodně bydlící 60 60 60 60 60 60 60
   celkem 1 969 1 965 1 965 2 034 2 041 2 046 2 044
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Měřín 1962 1960 1971 1954 1960 1965 1967 1974 1969 1994 1981 1981 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Měřín 1 623 1 652 1 706 1 822 1 825 1 826 1 821
   Pustina 99 102 108 152 156 160 163
   Obec Měřín celkem 1 722 1 754 1 814 1 974 1 981 1 986 1 984
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Měřín

   Část městyse Měřín (482 - 502 m n.m.) je zásobena vodou z prameniště Pavlov a z ÚV Mostiště. Voda je do VDJ Měřín 400 m3 (530,8/526,8 m n.m.) přiváděna odbočkou z přivaděče Pavlov - Mostiště. Z vodojemu Měřín je místní část vodou zásobena gravitačně.

    

   Místní (městská) část Pustina

   Část městyse Pustina (478 - 494 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je prameniště Pavlov a ÚV Mostiště. Voda je do VDJ Měřín 400 m3 (530,8/526,8 m.n.m.) přiváděna odbočkou z přivaděče Pavlov - Mostiště, dále přes vodovodní síť místní části Měřín.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Měřín

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Pustina

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Měřín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Měřín 1 052 1 061 1 061 1 822 1 825 1 826 1 821
   Pustina - - - 152 156 160 163
   Obec Měřín celkem 1 052 1 061 1 061 1 974 1 981 1 986 1 984
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Měřín

   V části městyse je vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel.

   Celá kanalizační síť je svedena na stávající ČOV v obci o kapacitě 2150 EO.

    

   Místní (městská) část Pustina

   V části městyse byla v letech 2010 a 2014 vybudována splašková kanalizace odvádějící odpadní vody na ČOV Měřín.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Měřín

   Vzhledem k připojení dalších obcí je nutné vystrojit druhou, v současné době nevyužívanou, biologickou linku ČOV.

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Měřín, Pustina

   Nově napojené obce (místní části): Jersín, Meziříčko, Stránecká Zhoř, Kochánov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Pustina

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro městys Měřín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Měřín 2 000,0 38 000,0 40 000,0
  Pustina - 1 000,0 1 000,0
  Obec Měřín celkem 2 000,0 39 000,0 41 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.