Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Martinice - CZ063.3714.6114.639 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Martinice

  Číslo obce PRVKUK 639
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.639
  Kód obce 596094
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0639.01 Martinice 09211 92118
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Martinice se nachází severovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 3 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 479 - 512 m.n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Martinice trvale bydlící 413 412 412 445 455 464 472
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 418 417 417 450 460 469 477
   Obec Martinice celkem trvale bydlící 413 412 412 445 455 464 472
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 418 417 417 450 460 469 477
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Martinice 440 437 438 439 443 445 457 449 459 461 462 462 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Martinice 372 375 383 445 455 464 472
   Obec Martinice celkem 372 375 383 445 455 464 472
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Martinice má vybudovaný veřejný vodovod, pro který je přiváděna voda z ÚV Mostiště. Obec je napojena na přivaděč ÚV Mostiště – ČS Ovčírna a tlak v obci udržuje VDJ Vídeň 2 x 1000 m3 (549,3/543,8 m n.m.). Spotřebiště je rozděleno na dvě tlakové pásma:

   I. tl. pásmo (479 - 484 m n.m.) je napojeno na přivaděč přes šachtu s redukcí tlaku.

   II. tl. pásmo (484 - 512 m n.m.) je napojeno na přivaděč ve vodoměrné šachtě.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Martinice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Martinice - - - - 455 464 472
   Obec Martinice celkem - - - - 455 464 472
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 3470 m, byly použity betonové trouby. Kanalizační síť je vyústěna do vodního toku před jeho zaústěním do toku Mastník. Odpadní vody odtékají stávající kanalizací po předčištění v biologických septicích přímo do toku nebo do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové odpadní vody budou odváděny výtlakem na Mostiště a dále na ČOV Velké Meziříčí.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Martinice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Martinice 10 000,0 25 000,0 35 000,0
  Obec Martinice celkem 10 000,0 25 000,0 35 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.