Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Lavičky - CZ063.3714.6114.637 - stav 20. 6. 2017

 1. Obec

  Lavičky

  Číslo obce PRVKUK 637
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.637
  Kód obce 596019
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0637.01 Lavičky 07923 79235
  CZ063.3714.6114.0637.02 Závist 07924 79243
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lavičky se nachází severozápadně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 5 km. Obec se skládá ze dvou místních částí, Laviček a Závisti. Obcí protéká Lavičský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 505 - 536 m n. m.

   M.č. Závist se nachází v povodí VN Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lavičky trvale bydlící 355 354 354 427 443 495 520
   přechodně bydlící 15 15 15 15 22 25 30
   celkem 370 369 369 442 465 520 550
   Závist trvale bydlící 53 53 53 62 64 66 75
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 73 73 73 82 84 86 95
   Obec Lavičky celkem trvale bydlící 408 407 407 489 507 561 595
   přechodně bydlící 35 35 35 35 42 45 50
   celkem 443 442 442 524 549 606 645
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Lavičky 488 484 477 482 481 488 518 538 545 547 559 559 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lavičky 288 298 315 415 430 480 510
   Závist 44 44 45 60 62 64 75
   Obec Lavičky celkem 332 342 360 475 492 544 585
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Lavičky
   M.č. Lavičky (505 - 536 m.n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem vody je ÚV Mostiště, ze které se voda čerpá do VDJ Olší n. Oslavou 2 x  200 m3 (568,4 /564,35 m.n.m.). Z vodojemu vede přivaděč až do obce Uhřínov. Na tomto přivaděči je odbočka pro obec Lavičky. Voda je do obce přiváděna gravitačně. V roce 2003 bylo realizováno rozšíření vodovodních řadů v celkové délce 175 m.

   Místní (městská) část Závist
   M.č. Závist (526 - 528 m.n.m.) má vybudovaný vodovod, který je napojen na skupinový vodovod se zdrojem ÚV Mostiště, ze které se voda čerpá do VDJ Olší n. Oslavou 2 x  200 m3 (568,4 /564,35 m.n.m.). Obec je připojena na zásobní řad z VDJ Olší do obce Uhřínov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Lavičky

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Závist

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Lavičky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lavičky - - - - - 495 520
   Závist - - - - - - -
   Obec Lavičky celkem - - - - - 495 520
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Lavičky

   V minulosti byla vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno přibližně 385 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1920 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 1500.

   Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích přímo do Lavičského potoka nebo do bezodtokých jímek.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Závist

   Místní části Závist, která se nachází v povodí VN Mostiště, má v části obce vybudovanou jednotnou veřejnou kanalizační síť. Zbylé odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do vodního toku ústícího do rybníka Prchal, nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části obce není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Lavičky

   Navrhuje se vybudování nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové vody z místní části budou odváděny kanalizačním sběračem, který bude napojen na kanalizační sběrač vedoucí z městských částí města Velké Meziříčí - Hrbov a Svařenov. Společný kanalizační sběrač bude zaústěn do čerpací stanice v průmyslové zóně Lavičky, ze které budou odpadní vody čerpány do kanalizačního systému města Velké Meziříčí ukončeného ČOV Velké Meziříčí.

    

   Místní (městská) část Závist

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Lavičky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Lavičky 200,0 30 500,0 30 700,0
  Závist 100,0 - 100,0
  Obec Lavičky celkem 300,0 30 500,0 30 800,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  20. 6. 2017 0333/04/2017/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod - napojení na ČOV Velké Meziříčí.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.