Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kundratice - CZ063.3714.6114.634 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kundratice

  Číslo obce PRVKUK 634
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.634
  Kód obce 595977
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0634.01 Kundratice 07718 77186
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kundratice se nachází severovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 11 km. Obcí protéká vodní tok Libochovka. Rozsah zástavby je v rozmezí 503 - 515 m.n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kundratice trvale bydlící 205 205 205 190 187 183 178
   přechodně bydlící 32 32 32 32 32 32 32
   celkem 237 237 237 222 219 215 210
   Obec Kundratice celkem trvale bydlící 205 205 205 190 187 183 178
   přechodně bydlící 32 32 32 32 32 32 32
   celkem 237 237 237 222 219 215 210
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kundratice 184 187 185 183 187 194 189 190 186 180 178 178 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kundratice 198 198 198 190 187 183 178
   Obec Kundratice celkem 198 198 198 190 187 183 178
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kundratice má vybudovaný veřejný vodovod z r. 1993. Zdrojem pitné vody je ÚV Mostiště. Obec je připojena na přivaděč Dobrá Voda - Velká Bíteš, ze kterého asi 1,8 km za VDJ Dobrá Voda 2 x 1000 m3 (590/585 m.n.m.) odbočuje přívodný řad do VDJ Kundratice 2 x 100 m3 (548,3/545,0 m.n.m.). Z vodojemu je obec zásobena gravitačně.
   Na vodovodní síť obce je napojena obec Horní Libochová.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kundratice realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kundratice - - - - - 183 178
   Obec Kundratice celkem - - - - - 183 178
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudována kanalizační síť. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do vodního toku nebo do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou oddílné splaškové kanalizační sítě. Splašky budou odváděny do jímky a odtud čerpány výtlakem přes obec Horní Libochová na ČOV Dolní Libochová.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kundratice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kundratice - 15 000,0 15 000,0
  Obec Kundratice celkem - 15 000,0 15 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.