Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kyjov - CZ063.3601.6102.069 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kyjov

  Číslo obce PRVKUK 69
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.069
  Kód obce 548308
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0069.01 Kyjov 40968 409685
  CZ063.3601.6102.0069.02 Dvorce 40969 409693
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kyjov leží na severovýchod od města Havlíčkův Brod. Obec má místní části Dvorce a Kyjov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dvorce trvale bydlící 8 8 8 15 17 18 19
   přechodně bydlící 2 2 2 2 2 2 2
   celkem 10 10 10 17 19 20 21
   Kyjov trvale bydlící 111 111 111 123 125 126 127
   přechodně bydlící 18 18 18 18 18 18 18
   celkem 129 129 129 141 143 144 145
   Obec Kyjov celkem trvale bydlící 119 119 119 138 142 144 146
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 139 139 139 158 162 164 166
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kyjov 136 137 139 141 142 143 151 145 147 145 150 150 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dvorce - - - - - - -
   Kyjov - - - - - - 127
   Obec Kyjov celkem - - - - - - 127
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dvorce

   Místní část Dvorce (466 - 474 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny.

    

   Místní (městská) část Kyjov

   Místní část Kyjov (466 - 484 m n.m.) má od roku 2018 vybudovaný veřejný vodovod, který je napojen na přivaděč skupinového vodovodu Želivka - Podmoklany do obce Česká Bělá. Součástí stavby je  armaturní šachta s vodoměrem, regulací tlaku a UV zářičem k dezinfekci vody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dvorce

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Kyjov

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Místní část Kyjov se uvažuje napojit na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany se zdroji VN Želivka a prameniště Podmoklany. V místní části Dvorce se s novými vodními zdroji neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kyjov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dvorce - - - - - - -
   Kyjov - - - - - - -
   Obec Kyjov celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dvorce
   Místní část Dvorce nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Kyjov
   Obec Kyjov má vybudovaný systém jednotné veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou po předčištění v biologických septicích nebo bez předčištění vypouštěny do  kanalizace a následně pak přes dva rybníky do Břevnického potoka.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dvorce
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místn í(městská) část Kyjov
   V Kyjově je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Havlíčkův Brod. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV Havlíčkův Brod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kyjov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dvorce - - -
  Kyjov 1 951,0 - 1 951,0
  Obec Kyjov celkem 1 951,0 - 1 951,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.