Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Křoví - CZ063.3714.6114.633 - stav 2. 2. 2017

 1. Obec

  Křoví

  Číslo obce PRVKUK 633
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.633
  Kód obce 595951
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3395
  Velká Bíteš

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0633.01 Křoví 07668 76686
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Křoví se nachází severovýchodně od města Velká Bíteš, ve vzdálenosti cca 3 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 438 - 483 m.n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Křoví trvale bydlící 523 522 522 554 555 555 554
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 538 537 537 569 570 570 569
   Obec Křoví celkem trvale bydlící 523 522 522 554 555 555 554
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 538 537 537 569 570 570 569
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Křoví 531 552 562 567 572 576 582 587 593 603 611 611 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Křoví - - - - 555 555 554
   Obec Křoví celkem - - - - 555 555 554
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci byl v roce 2017 vybudován veřejný vodovod. Zdrojem vody jsou dva vrty hloubky 26 a 50 m. Dále byl vybudován dvoukomorový vodojem včetně čerpací stanice a vodovodní řady v celkové délce 6740 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Křoví realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Křoví 520 520 520 554 555 555 554
   Obec Křoví celkem 520 520 520 554 555 555 554
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. V lokalitě nových rodinných domů je z r. 2007 splašková kanalizace o délce cca 244 m.
   Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 4769 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 1200.
   Obec má kořenovou čistírnu odpadních vod (3 kořenová pole). Vyčištěné vody jsou vypouštěny do melioračního kanálu, který je zaústěn do Bílého potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.
   Na stávající kořenové ČOV se předpokládá rekonstrukce.

   V současnosti napojené obce (místní části): Křoví
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Křoví realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Křoví 11 300,0 22 000,0 33 300,0
  Obec Křoví celkem 11 300,0 22 000,0 33 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  2. 2. 2017 74/2017 administrativní opatření Křoví - vrtaná studna - vrt V2 hl. 26 m a V3 hl. 50 m a vodovod Křoví v celkové délce 6740,1 m, dvoukomorový VDJ vč. ČS
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.