Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Křižanov - CZ063.3714.6114.631 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Křižanov

  Číslo obce PRVKUK 631
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.631
  Kód obce 595926
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0631.01 Křižanov 07645 76457
  CZ063.3714.6114.0631.02 Bojanov 02956 29564
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Křižanov se nachází severovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 8 km. Městys se skládá ze dvou místních částí Křižanova a Bojanova. Městysem protéká vodní tok Libochovka, do které se vlévá Nový a Podhorský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 521 - 578 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bojanov trvale bydlící 24 24 24 23 23 22 22
   přechodně bydlící 8 8 8 8 8 8 8
   celkem 32 32 32 31 31 30 30
   Křižanov trvale bydlící 1 824 1 820 1 820 1 867 1 871 1 874 1 870
   přechodně bydlící 4 4 4 4 4 4 4
   celkem 1 828 1 824 1 824 1 871 1 875 1 878 1 874
   Obec Křižanov celkem trvale bydlící 1 848 1 844 1 844 1 890 1 894 1 896 1 892
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 1 860 1 856 1 856 1 902 1 906 1 908 1 904
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Křižanov 1869 1870 1892 1891 1875 1870 1872 1857 1845 1855 1864 1864 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bojanov - - - - - - -
   Křižanov 1 603 1 647 1 726 1 767 1 771 1 774 1 770
   Obec Křižanov celkem 1 603 1 647 1 726 1 767 1 771 1 774 1 770
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bojanov

   Část městyse Bojanov nemá veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

    

   Místní (městská) část Křižanov

   Část městyse Křižanov má veřejný vodovod vybudovaný v polovině 80. let. Voda je přiváděna z ÚV Mostiště. Místní část je napojena na přivaděč z VDJ Dobrá Voda 2 x 1000 m3 (590/585 m n.m.) do Velké Bíteše. Spotřebiště je rozděleno do dvou tlakových pásem:

   I. tl. pásmo - (521 - 554 m n.m.) je zásobeno přímo z přivaděče a z VDJ Křižanov.

   II. tl. pásmo - (554 - 578 m n.m.) je zásobeno z VDJ Křižanov 2 x 250 m3 (576/572,7 m n.m.) s AT stanicí pro zásobení oblasti Šibeniku.

    

   V roce 2004 a 2008 byl v ulici Velkomeziříčská realizován přivaděč z VDJ Křižanov v celkové délce 188 m a v ulici Meziříčská byl realizován vodovod v celkové délce 344 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bojanov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Křižanov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro městys Křižanov se s novými vodními zdroji neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Křižanov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bojanov - - - - - - -
   Křižanov 245 245 245 1 867 1 871 1 874 1 870
   Obec Křižanov celkem 245 245 245 1 867 1 871 1 874 1 870
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bojanov

   V části městyse Bojanov není v současnosti vybudovaná veřejná kanalizační síť. Splaškové odpadní vody jsou soustřeďovány v jímkách jednotlivých nemovitostí k individuální likvidaci odpadních vod.

   V části městyse není vybudovaná čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Křižanov

   V průběhu let 1975 a 1976 byla v části místní části vybudována jednotná kanalizační síť.

   V letech 2004 až 2005 byla v místní části vybudována nová stoková síť a čistírna odpadních vod. Jedná se o jednotnou a splaškovou kanalizaci zaústěnou na ČOV s kapacitou 2073 EO. Celková délka nové kanalizace činí cca 6 189 m.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Křižanov

   Nově napojené obce (místní části): Jívoví, Kozlov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bojanov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Křižanov

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro městys Křižanov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bojanov - - -
  Křižanov 6 000,0 7 500,0 13 500,0
  Obec Křižanov celkem 6 000,0 7 500,0 13 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.