Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kozlov - CZ063.3714.6114.630 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kozlov

  Číslo obce PRVKUK 630
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.630
  Kód obce 595888
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0630.01 Kozlov 07173 71731
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kozlov se nachází severovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 5 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 535 - 552 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kozlov trvale bydlící 230 230 229 195 198 192 189
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 245 245 244 210 213 207 204
   Obec Kozlov celkem trvale bydlící 230 230 229 195 198 192 189
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 245 245 244 210 213 207 204
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kozlov 203 190 198 205 204 195 191 192 192 196 192 192 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kozlov 205 208 212 195 198 192 189
   Obec Kozlov celkem 205 208 212 195 198 192 189
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kozlov (535 - 552 m.n.m.) má vybudovaný vodovod. Obec je napojena na přivaděč Dobrá Voda - Kozlov, zásobený z ÚV Mostiště. Voda je přiváděna z VDJ Dobrá Voda 2 x 1000 m3 (590 / 585 m.n.m).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kozlov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kozlov - - - - - 192 189
   Obec Kozlov celkem - - - - - 192 189
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V minulosti byla vybudována jednotná kanalizační síť. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1 832 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 500.
   Celá kanalizační síť je zaústěna do Šipského potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny sběračem na ČOV Křižanov.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kozlov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kozlov 4 000,0 20 000,0 24 000,0
  Obec Kozlov celkem 4 000,0 20 000,0 24 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.