Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kadolec - CZ063.3714.6114.627 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kadolec

  Číslo obce PRVKUK 627
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.627
  Kód obce 595811
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0627.01 Kadolec 06191 61913
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kadolec se nachází severovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 10 km. Obcí protéká Kadolecký potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 590 - 603 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kadolec trvale bydlící 165 165 165 159 156 153 150
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 180 180 180 174 171 168 165
   Obec Kadolec celkem trvale bydlící 165 165 165 159 156 153 150
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 180 180 180 174 171 168 165
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kadolec 162 161 164 167 167 166 164 171 172 178 171 171 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kadolec 165 165 165 159 156 153 150
   Obec Kadolec celkem 165 165 165 159 156 153 150
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kadolec má vybudovaný veřejný vodovod. Obec je od r. 1993 zásobena vodou z ÚV Mostiště v rámci skupinového vodovodu Žďársko. Přívodný řad je napojen na přivaděč ČS Kadolec – Žďárec, který odbočuje z přivaděče ČS Vídeň  - VDJ Velká Bíteš. Za odbočkou z tohoto  přivaděče je čerpací stanice, ze které je voda výtlačným  řadem vedena kolem obce Kadolec do VDJ Heřmanov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kadolec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kadolec - - - - - - 150
   Obec Kadolec celkem - - - - - - 150
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojeno cca 95 obyvatel. Výstavba kanalizace byla ukončena v roce 1972 a byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 600. Celková délka stávající kanalizační sítě činí cca 627 m.
   Jednotlivé stoky kanalizační sítě vedou podél silnic a jsou zaústěny jedinou výustí do rybníka pod obcí, kterým protéká Kadolecký potok. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích touto kanalizací přímo do rybníka nebo do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.
   V obci bude vybudovaná čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Kadolec
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kadolec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kadolec 3 000,0 12 000,0 15 000,0
  Obec Kadolec celkem 3 000,0 12 000,0 15 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.