Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Jívoví - CZ063.3714.6114.626 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Jívoví

  Číslo obce PRVKUK 626
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.626
  Kód obce 595802
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0626.01 Jívoví 06141 61417
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jívoví se nachází severovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 10 km. Obcí protéká Jívovský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 542 - 599 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jívoví trvale bydlící 303 302 302 296 305 310 310
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 318 317 317 311 320 325 325
   Obec Jívoví celkem trvale bydlící 303 302 302 296 305 310 310
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 318 317 317 311 320 325 325
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Jívoví 301 293 296 295 292 289 288 280 285 282 289 289 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jívoví 295 295 295 296 305 310 310
   Obec Jívoví celkem 295 295 295 296 305 310 310
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Jívoví je zásobena pitnou vodou z ÚV Mostiště. Zásobní řad do obce odbočuje z přívodného řadu z VDJ Dobrá Voda 2 x 1000 m3 (590/585,0 m.n.m.) do Velké Bíteše.

   Spotřebiště je rozděleno do dvou tlakových pásem:

   I. tl. pásmo (542 - 570 m.n.m.) je zásobeno gravitačně přímo z přívodného řadu z VDJ Dobrá Voda 2 x 1000 m3 (590/585 m.n.m.).

   II. tl. pásmo (570 - 552 m.n.m.) je zásobeno z přívodného řadu přes ATS.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Jívoví realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jívoví - - - - - 310 310
   Obec Jívoví celkem - - - - - 310 310
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno přibližně 211 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 945 m, byly použity betonové trouby profilů DN 500 - 800.
   Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do Jívovského potoka. Ostatní nemovitosti mají vybudovány bezodtoké jímky.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové vody budou čerpány výtlakem na ČOV Křižanov.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Jívoví realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Jívoví 1 500,0 14 000,0 15 500,0
  Obec Jívoví celkem 1 500,0 14 000,0 15 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.