Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Jabloňov - CZ063.3714.6114.625 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Jabloňov

  Číslo obce PRVKUK 625
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.625
  Kód obce 595730
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0625.01 Jabloňov 05625 56251
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jabloňov se nachází jihovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 6 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 489 - 510 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jabloňov trvale bydlící 321 320 320 350 357 364 369
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 331 330 330 360 367 374 379
   Obec Jabloňov celkem trvale bydlící 321 320 320 350 357 364 369
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 331 330 330 360 367 374 379
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Jabloňov 336 346 351 349 362 360 364 352 353 346 345 345 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jabloňov 308 308 308 350 357 364 369
   Obec Jabloňov celkem 308 308 308 350 357 364 369
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Jabloňov (489 - 510 m.n.m.) má veřejný vodovod. Voda je přiváděna z ÚV Mostiště. Obec je připojena na přivaděč Velké Meziříčí - Velká Bíteš, na kterém je umístěn VDJ Jabloňov 2 x 150 m3 s kótami hladiny 522,0 / 518,35 m.n.m. VDJ Jabloňov je využíván jako akumulace pro čerpací stanici na přivaděči Velké Meziříčí - Velká Bíteš a jako zásobní vodojem pro obec Jabloňov. Z vodojemu je obec zásobena gravitačně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Jabloňov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jabloňov - - - - - - 369
   Obec Jabloňov celkem - - - - - - 369
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má jednotnou kanalizační síť postavenou v letech 1971 - 1985, na kterou je napojeno 249 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 1048 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 a DN 400.
   Stoky A a C jsou zaústěny do potoku Polomina, stoka B do rybníka v jižní části návsi. Odpadní vody odtékají stávající kanalizací po předčištění v biologických septicích přímo do toku nebo rybníka, část odpadních vod do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašková voda odváděná stokovou sítí na nově vybudovanou ČOV.ˇ

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Jabloňov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Jabloňov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Jabloňov 4 000,0 18 000,0 22 000,0
  Obec Jabloňov celkem 4 000,0 18 000,0 22 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.