Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Chlumek - CZ063.3714.6114.624 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Chlumek

  Číslo obce PRVKUK 624
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.624
  Kód obce 595713
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0624.01 Chlumek 05182 51829
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chlumek se nachází západně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 13 km. Obcí protéká potok Žďárka. Rozsah zástavby je v rozmezí 540 - 600 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chlumek trvale bydlící 180 180 180 175 172 170 168
   přechodně bydlící 14 14 14 15 15 15 15
   celkem 194 194 194 190 187 185 183
   Obec Chlumek celkem trvale bydlící 180 180 180 175 172 170 168
   přechodně bydlící 14 14 14 15 15 15 15
   celkem 194 194 194 190 187 185 183
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Chlumek 177 186 186 183 178 176 172 164 167 164 164 164 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chlumek 180 180 180 188 186 184 182
   Obec Chlumek celkem 180 180 180 188 186 184 182
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chlumek je zásobena pitnou vodou z jímací studny s kapacitou 1,0 l/s. U studny je čerpací stanice s odkyselovacím filtrem. Voda je čerpána do VDJ Chlumek 35 m3 (588,5/586,5 m.n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se napojení nově vybudovaného vrtu hloubky 17 m o kapacitě 1,2 l/s, případně doplnění úpravny vody.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Chlumek realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chlumek - - - - - - -
   Obec Chlumek celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Na jednotnou kanalizační síť je napojeno přibližně 140 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 2000 m, byly použity betonové trouby profilů DN 200 až DN 400. Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující.
   Celá kanalizační síť s jedinou výustí je zaústěna do potoka Žďárka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do toku, část rodinných domků má vybudovány bezodtoké jímky.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se výstavba nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Chlumek
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Chlumek realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Chlumek - 15 000,0 15 000,0
  Obec Chlumek celkem - 15 000,0 15 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.