Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Horní Radslavice - CZ063.3714.6114.623 - stav 17. 2. 2016

 1. Obec

  Horní Radslavice

  Číslo obce PRVKUK 623
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.623
  Kód obce 595675
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0623.01 Horní Radslavice 04395 43958
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Horní Radslavice se nachází západně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 8 km. Obcí protéká Svatoslavský potok. Rozsah zástavby v obci je v rozmezí 510 - 526 m.n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Radslavice trvale bydlící 96 96 96 88 84 80 76
   přechodně bydlící 15 15 15 8 12 12 10
   celkem 111 111 111 96 96 92 86
   Obec Horní Radslavice celkem trvale bydlící 96 96 96 88 84 80 76
   přechodně bydlící 15 15 15 8 12 12 10
   celkem 111 111 111 96 96 92 86
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Horní Radslavice 89 90 91 91 91 90 87 86 93 87 91 91 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Radslavice 96 96 96 83 84 80 78
   Obec Horní Radslavice celkem 96 96 96 83 84 80 78
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Horní Radslavice (510 - 526 m.n.m.) má veřejný vodovod uveden do provozu v 50. letech s vlastním prameništěm. Vodovodní síť je ve velmi špatném stavu. Obec vybudovala a uvedla do provozu odradonovací zařízení a VDJ 2 m3 s ATS.

    

   V obci v roce 2016 byl uveden do provozu vodovod v celkové délce 1578 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se výstavba VDJ cca 2x20 m3, výtlačného řadu z prameniště do VDJ, zásobovacího řadu z VDJ do obce a rozvodných řadů v obci.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Horní Radslavice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Radslavice - - - - 84 80 78
   Obec Horní Radslavice celkem - - - - 84 80 78
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V roce 1975 byla ukončena výstavba jednotné kanalizační sítě, na kterou je napojená většina obyvatel. Celková délka kanalizace činí cca 1100 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 500.
   Celá kanalizační síť je rozdělena do 2 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do Svatoslavského potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do toku. Část odpadních vod je zachycována do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající kanalizace bude plnit funkci dešťové. Splaškové odpadní vody budou odváděny a čištěny na navrhované ČOV v obci.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Horní Radslavice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Horní Radslavice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Horní Radslavice 6 000,0 1 500,0 7 500,0
  Obec Horní Radslavice celkem 6 000,0 1 500,0 7 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  17. 2. 2016 73/2016 administrativní opatření Horní Radslavice - veřejný vodovod Horní Radslavice v celkové délce 1577,9 m
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.