Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Horní Libochová - CZ063.3714.6114.621 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Horní Libochová

  Číslo obce PRVKUK 621
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.621
  Kód obce 595659
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0621.01 Horní Libochová 04334 43346
  CZ063.3714.6114.0621.02 Dolní Hlíny 41294 412945
  CZ063.3714.6114.0621.03 Horní Hlíny 41295 412953
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Horní Libochová se nachází severovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 11 km. Obec se skládá ze tří místních částí Dolní Hlína, Horní Hlína a Horní Libochová. Obcí protéká potok Libochovka. Rozsah zástavby je v rozmezí 492 - 515 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Hlíny trvale bydlící 5 5 5 7 7 6 6
   přechodně bydlící 2 2 2 2 2 2 2
   celkem 7 7 7 9 9 8 8
   Horní Hlíny trvale bydlící 7 7 7 6 6 5 4
   přechodně bydlící 2 2 2 2 2 2 2
   celkem 9 9 9 8 8 7 6
   Horní Libochová trvale bydlící 203 203 203 185 179 173 167
   přechodně bydlící 16 16 16 16 16 16 16
   celkem 219 219 219 201 195 189 183
   Obec Horní Libochová celkem trvale bydlící 215 215 215 198 192 184 177
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 235 235 235 218 212 204 197
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Horní Libochová 201 197 201 203 203 199 195 197 202 200 199 199 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Hlíny - - - - - - -
   Horní Hlíny - - - - - - -
   Horní Libochová 40 73 - - - 50 55
   Obec Horní Libochová celkem 40 73 - - - 50 55
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dolní Hlíny
   Místní část Dolní Hlíny (505 - 510 m.n.m.) nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobeni ze soukromých studní.

   Místní (městská) část Horní Hlíny
   Místní část Horní Hlíny (520 - 525 m.n.m.) nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobeni ze soukromých studní.

   Místní (městská) část Horní Libochová
   Míistní část Horní Libochová (492 – 515 m.n.m.) má veřejný vodovod. Zdrojem vody je ÚV Mostiště. Místní část je zásobena z VDJ Kundratice 2 x 100 m3 (546,9/544,2 m.n.m.), který je napojen na přivaděč Dobrá Voda – Velká Bíteš přes přivaděč Jívoví – VDJ Kundratice a vodovodní síť obce Kundratice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dolní Hlíny
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Místní (městská) část Horní Hlíny
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Místní (městská) část Horní Libochová
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro místní část Horní Libochová realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Hlíny - - - - - - -
   Horní Hlíny - - - - - - -
   Horní Libochová - - - - - - 167
   Obec Horní Libochová celkem - - - - - - 167
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní(městská) část Dolní Hlíny
   Místní část Dolní Hlíny nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní(městská) část Horní Hlíny
   Místní část Horní Hlíny nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní(městská) část Horní Libochová
   V místní části je vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno přibližně 150 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1989 m, byly použity betonové trouby profilů DN 200 - 800. Kanalizace je vedena podél okraje silnice s několika přímými výustěmi do místního potoka nebo do místního rybníka, jehož odtok je levostranným přítokem říčky Libochůvky. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích přímo do vodního toku nebo do rybníka. Odpadní vody z několika rodinných domků jsou zachycovány do bezodtokých jímek.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dolní Hlíny
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Horní Hlíny
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Horní Libochová
   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v místní části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny sběračem na ČOV Dolní Libochová.
   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro místní část Horní Libochová realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dolní Hlíny - - -
  Horní Hlíny - - -
  Horní Libochová 1 000,0 18 000,0 19 000,0
  Obec Horní Libochová celkem 1 000,0 18 000,0 19 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.