Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Heřmanov - CZ063.3714.6114.620 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Heřmanov

  Číslo obce PRVKUK 620
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.620
  Kód obce 595608
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3395
  Velká Bíteš

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0620.01 Heřmanov 03866 38661
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Heřmanov se nachází východně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 12 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 572 - 608 m.n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Heřmanov trvale bydlící 210 210 210 211 207 203 203
   přechodně bydlící 20 20 20 60 60 60 60
   celkem 230 230 230 271 267 263 263
   Obec Heřmanov celkem trvale bydlící 210 210 210 211 207 203 203
   přechodně bydlící 20 20 20 60 60 60 60
   celkem 230 230 230 271 267 263 263
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Heřmanov 220 214 219 215 216 210 205 209 204 213 218 218 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Heřmanov 204 204 204 230 230 230 230
   Obec Heřmanov celkem 204 204 204 230 230 230 230
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Heřmanov má veřejný vodovod z roku 1993. Zdrojem pitné vody je ÚV Mostiště. Zásobní řad obce je napojen na VDJ Heřmanov 2 x 150 m3 (642 / 639 m.n.m.), který je součástí přivaděče Žďársko. Přivaděč Žďársko je napojen na přivaděč Dobrá Voda - Velká Bíteš ve vzdušníkové šachtě a z čerpací stanice je voda přiváděna výtlačným řadem kolem obce Kadolec do VDJ Heřmanov. Přivaděč pokračuje dále na VDJ Nová Ves.

   V roce 2006 bylo realizováno prodloužení vodovodního řadu v celkové délce 373 m včetně automatické tlakové stanice pro chaty Heřmanov, část A.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   VV oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Heřmanov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Heřmanov - - - - 180 203 203
   Obec Heřmanov celkem - - - - 180 203 203
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v části obce. Odpadní vody jsou předčištěny v domovních septicích a pak jsou jednotnou kanalizací odváděny do vodního toku. Ve zbylé části obce jsou odpadní vody po předčištění v biologických septicích příp. bez jakéhokoliv předčištění vypouštěny přímo do vodního toku nebo jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.
   Stávající jednotná kanalizace bude sloužit jako dešťová.

   V současnosti napojené obce (místní části): není
   Nově napojené obce (místní části): Heřmanov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Heřmanov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Heřmanov - 15 000,0 15 000,0
  Obec Heřmanov celkem - 15 000,0 15 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.