Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Květinov - CZ063.3601.6102.068 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Květinov

  Číslo obce PRVKUK 68
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.068
  Kód obce 568953
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0068.01 Květinov 07826 78263
  CZ063.3601.6102.0068.02 Kvasetice 07825 78255
  CZ063.3601.6102.0068.03 Radňov 13816 138169
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Květinov leží jihozápadně od města Havlíčkův Brod. Obec má místní části Kvasetice, Květinov a Radňov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kvasetice trvale bydlící 8 8 8 14 14 14 14
   přechodně bydlící 4 4 4 3 3 10 10
   celkem 12 12 12 17 17 24 24
   Květinov trvale bydlící 143 143 143 149 145 141 136
   přechodně bydlící 25 25 25 15 14 14 10
   celkem 168 168 168 164 159 155 146
   Radňov trvale bydlící 52 52 52 74 80 85 89
   přechodně bydlící 20 20 20 10 10 9 9
   celkem 72 72 72 84 90 94 98
   Obec Květinov celkem trvale bydlící 203 203 203 237 239 240 239
   přechodně bydlící 49 49 49 28 27 33 29
   celkem 252 252 252 265 266 273 268
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Květinov 230 241 246 245 240 239 237 238 241 241 235 235 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kvasetice - - - 7 7 15 15
   Květinov - - - 120 125 130 140
   Radňov 52 52 52 40 50 50 50
   Obec Květinov celkem 52 52 52 167 182 195 205
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Kvasetice

   Místní část Kvasetice (472 - 486 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu (dokončeno v roce 2014) napojeného na vodovod Květinov.

    

   Místní (městská) část Květinov

   Místní část Květinov (451 - 498 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu napojeného na vodovod v Radňově.

    

   V roce 2014 - 2016 byla realizována stavba veřejného vodovodu v místní části Květinov, který je napojen na vodovod v obci Michalovice.

    

   Místní (městská) část Radňov

   Místní část Radňov (516 - 534 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný z VDJ Radňov 1 x 38 m3 (544,2/542,5 m n.m.). Tlak vody pro obec je posílen čerpáním (ČS je osazena v šachtě, bezprostředně před obcí). Zdrojem pitné vody jsou dva zářezy (75 mm - délka 102 m a 100 mm - délka 15 m).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Kvasetice
   Navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Květinov
   Navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Radňov
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Uvažuje s vybudováním nové komory ve VDJ Radňov.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Květinov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kvasetice - - - - - - -
   Květinov - - - - 158 165 165
   Radňov - - - - - 75 75
   Obec Květinov celkem - - - - 158 240 240
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Kvasetice

   Místní část Kvasetice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou po předčištění v biologických septicích zaústěny do Úsobského potoka.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Květinov

   V místní části byla v roce 2016 realizována výstavba nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody v celkové délce 1511 m. Splašky budou odváděny na novou ČOV pro 250 EO v místní části.

    

   V místní části bude vybudována ČOV pro 250 EO

   V současnosti napojené obce (místní části): Květinov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Radňov

   Místní část Radňov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou po předčištění v biologických septicích do Úsobského potoka a nebo přímo do potoka.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Kvasetice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Květinov

   Navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní(městská) část Radňov

   V Radňově je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v místní části.

   V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Radňov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): ení

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Květinov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kvasetice - - -
  Květinov 2 500,0 6 500,0 9 000,0
  Radňov 1 757,0 5 000,0 6 757,0
  Obec Květinov celkem 4 257,0 11 500,0 15 757,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.