Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Dolní Libochová - CZ063.3714.6114.618 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Dolní Libochová

  Číslo obce PRVKUK 618
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.618
  Kód obce 595519
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0618.01 Dolní Libochová 02957 29572
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dolní Libochová se nachází severovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 15 km. Obcí protéká potok Libochovka. Rozsah zástavby je v rozmezí 485 - 505 m.n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Libochová trvale bydlící 156 156 156 154 152 152 152
   přechodně bydlící 50 50 50 20 20 20 20
   celkem 206 206 206 174 172 172 172
   Obec Dolní Libochová celkem trvale bydlící 156 156 156 154 152 152 152
   přechodně bydlící 50 50 50 20 20 20 20
   celkem 206 206 206 174 172 172 172
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Dolní Libochová 149 158 152 150 157 156 151 155 151 150 147 147 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Libochová - - - - 172 172 172
   Obec Dolní Libochová celkem - - - - 172 172 172
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dolní Libochová nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé obce jsou vodou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se vybudování veřejného vodovodu. Obec bude připojena na ÚV Mostiště z VDJ Kundratice 2 x 100 m3 (548,3/545,0 m.n.m.) přes obec Horní Libochová.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Dolní Libochová se uvažuje se zásobením z ÚV Mostiště.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Dolní Libochová realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Libochová - - - - - 172 172
   Obec Dolní Libochová celkem - - - - - 172 172
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má v současnosti vybudovanou jednotnou kanalizaci v části obce. Odpadní vody jsou předčištěny v domovních septicích a pak jsou jednotnou kanalizací odváděny do vodního toku Libochůvka. V ostatní části obce jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.
   V obci bude vybudovaná čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Dolní Libochová, Horní Libochová, Kundratice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Horní Hlíny, Dolní Hlíny

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dolní Libochová realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dolní Libochová 7 000,0 13 000,0 20 000,0
  Obec Dolní Libochová celkem 7 000,0 13 000,0 20 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.