Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Dobrá Voda - CZ063.3714.6114.616 - stav 22. 12. 2020

 1. Obec

  Dobrá Voda

  Číslo obce PRVKUK 616
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.616
  Kód obce 595489
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0616.01 Dobrá Voda 02706 27065
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dobrá Voda se nachází severně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 7 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 548 - 565 m.n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dobrá Voda trvale bydlící 342 341 341 349 350 350 350
   přechodně bydlící 16 16 16 21 21 21 21
   celkem 358 357 357 370 371 371 371
   Obec Dobrá Voda celkem trvale bydlící 342 341 341 349 350 350 350
   přechodně bydlící 16 16 16 21 21 21 21
   celkem 358 357 357 370 371 371 371
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Dobrá Voda 336 337 340 345 349 358 367 370 363 375 380 380 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dobrá Voda 284 292 306 306 306 306 306
   Obec Dobrá Voda celkem 284 292 306 306 306 306 306
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Dobrá Voda je vybudovaný vodovod. Obec je napojena na přivaděč z ÚV Mostiště (Dobrá Voda – Kozlov). Tlak v obci je zajištěn vodojemem Dobrá Voda 2 x 1000 m3 (590/585 m.n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Dobrá Voda realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dobrá Voda 0 0 0 0 0 350 371
   Obec Dobrá Voda celkem 0 0 0 0 0 350 371
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Kanalizace o délce o délce cca 2370 m je z betonových trub profilů DN 400 - 600. Celá kanalizační síť je zaústěna 4 výústěmi do vodních toků.Zbylé odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do vodních toků nebo jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody, které budou přivedeny na novou obecní ČOV.

   V obci bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Dobrá Voda

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dobrá Voda realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dobrá Voda - 30 000,0 30 000,0
  Obec Dobrá Voda celkem - 30 000,0 30 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  22. 12. 2020 0589/08/2020/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.