Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Černá - CZ063.3714.6114.615 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Černá

  Číslo obce PRVKUK 615
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.615
  Kód obce 595438
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0615.01 Černá 01980 19801
  CZ063.3714.6114.0615.02 Milíkov 01981 19810
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Černá se nachází severozápadně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 15 km. Obec se skládá ze dvou místních částí Černé a Milíkova. Obcí protéká Křivý potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 517 - 545 m.n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Černá trvale bydlící 272 271 271 255 253 245 238
   přechodně bydlící 90 90 90 46 45 45 40
   celkem 362 361 361 301 298 290 278
   Milíkov trvale bydlící 38 38 38 50 53 55 56
   přechodně bydlící 9 9 9 4 4 4 4
   celkem 47 47 47 54 57 59 60
   Obec Černá celkem trvale bydlící 310 309 309 305 306 300 294
   přechodně bydlící 99 99 99 50 49 49 44
   celkem 409 408 408 355 355 349 338
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Černá 328 319 314 315 309 307 304 310 302 297 296 296 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Černá 270 270 270 282 280 275 270
   Milíkov 38 38 38 44 47 50 52
   Obec Černá celkem 308 308 308 326 327 325 322
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Černá

   Obec Černá (517 - 545 m.n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Černá - Meziříčko zasahujícího do okresu Jihlava. Zdrojem pitné vody je prameniště s 11 studnami o vydatnosti 4,12 l/s. Obec je zásobena z VDJ Černá 250 m3 (573,40/570,10 m.n.m.). Vodovodní síť obce byla vybudována v roce 1980 z materiálu PE DN 80 - 160.

   V roce  2004 bylo realizováno rozšíření vodovodu v celkové délce 515 m.

    

   Místní (městská) část Milíkov

   Místní část Milíkov (560 - 582 m.n.m.) má veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je kopaná studna. Zásobení obce je gravitační.

   Surová voda ale vykazuje nízké pH, do prameniště není přivedena elektřina pro zajištění úpravy surové vody v obvyklém technologickém rozsahu, výškové umístění VDJ neumožňuje zajistit požadovaný tlak v horní části spotřebiště.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Černá

   Je uvažováno s rozšířením a zaokruhováním vodovodu pro RD. Je plánována intenzifikace odkyselovací stanice.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Milíkov

   Předpokládá se připojení na vodovod místní části Černá přívodním řadem včetně příslušenství.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Černá realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Černá 242 241 241 249 246 244 239
   Milíkov - - - - - - -
   Obec Černá celkem 242 241 241 249 246 244 239
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Černá

   V místní části Černá je vybudována jednotná a oddílná kanalizační síť. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 5177 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 – 500, kamenina DN 250 a 300, litina DN 300 a PP DN 200 – 400. Kanalizační síť místní části je napojena na stávající ČOV.

   V místní části je vybudována čistírna odpadních vod pro 340 EO, která byla rekonstruována v roce 2013.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Černá

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Milíkov

    

   Místní (městská) část Milíkov

   Místní část Milíkov nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Černá

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Milíkov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Černá realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Černá - 11 000,0 11 000,0
  Milíkov 3 000,0 - 3 000,0
  Obec Černá celkem 3 000,0 11 000,0 14 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.