Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Březské - CZ063.3714.6114.614 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Březské

  Číslo obce PRVKUK 614
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.614
  Kód obce 595381
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3395
  Velká Bíteš

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0614.01 Březské 01480 14800
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Březské se nachází severně od města Velká Bíteš, ve vzdálenosti cca 4 km. Obcí protéká vodní tok. Rozsah zástavby je v rozmezí 468 - 483 m.n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Březské trvale bydlící 239 239 238 200 200 201 193
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 259 259 258 220 220 221 213
   Obec Březské celkem trvale bydlící 239 239 238 200 200 201 193
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 259 259 258 220 220 221 213
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Březské 225 220 206 199 200 186 180 180 186 173 163 163 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Březské 239 239 238 200 200 201 193
   Obec Březské celkem 239 239 238 200 200 201 193
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Březské má vybudovaný veřejný vodovod. Obec je napojena na přivaděč Dobrá Voda - V. Bíteš, přes VDJ Ořechov 2 x 50 m3 (599,9/596,9 m.n.m.), který zajišťuje v obci tlakové poměry.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Březské realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Březské - - - - - - -
   Obec Březské celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci Březské bude vybudována čistírna odpadních vod.
   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Březské, Březí
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Ondrušky

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Březské realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Březské - 14 000,0 14 000,0
  Obec Březské celkem - 14 000,0 14 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.