Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Březí - CZ063.3714.6114.613 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Březí

  Číslo obce PRVKUK 613
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.613
  Kód obce 595357
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3395
  Velká Bíteš

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0613.01 Březí 01391 13919
  CZ063.3714.6114.0613.02 Ondrušky 01392 13927
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Březí se nachází východně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 15 km. Obec se skládá ze dvou místních částí Březí a Ondrušky. Obcí protéká vodní tok Březinka. Rozsah zástavby je v rozmezí 515 - 532 m.n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Březí trvale bydlící 163 163 163 155 146 137 127
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 163 163 163 155 146 137 127
   Ondrušky trvale bydlící 13 13 13 15 14 13 12
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 13 13 13 15 14 13 12
   Obec Březí celkem trvale bydlící 176 176 176 170 160 150 139
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 176 176 176 170 160 150 139
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Březí 173 186 185 183 181 180 168 178 174 174 186 186 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Březí 8 39 92 155 146 137 127
   Ondrušky 13 13 13 15 14 13 12
   Obec Březí celkem 21 52 105 170 160 150 139
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Březí
   Místní část Březí je připojena na skupinový vodovod Žďársko, vodovodní přivaděč ČS Vídeň – VDJ Velká Bíteš. Místní část je zásobena z VDJ Skřinářov 2 x 150 m3 (603,62/600,7 m.n.m.) přes vodovodní síť obce Skřinářov a místní část Ondrušky.

   Místní (městská) část Ondrušky
   Místní část Ondrušky je připojena na skupinový vodovod Žďársko, vodovodní přivaděč ČS Vídeň – VDJ Velká Bíteš. Místní část je zásobena z VDJ Skřinářov 2 x 150 m3 (603,62/600,7 m.n.m.) přes vodovodní síť obce Skřinářov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Březí
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Ondrušky
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Březí realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Březí - - - - - - 127
   Ondrušky - - - - - - -
   Obec Březí celkem - - - - - - 127
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Březí
   Místní část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, která proběhla v letech 1970 - 75 a jejíž celková délka činí cca 1400 m, byly použity betonové trouby profilů DN 400 - 800.
   Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do toku Březinky. Část odpadních vod je zachycována do bezodtokých jímek.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Ondrušky
   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do vodního toku a následně do rybníka Štěpnice nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Březí
   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v místní části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.
   Splaškové vody budou odváděny sběračem na navrhovanou ČOV Březské.

   Místní (městská) část Ondrušky
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Březí realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Březí - 15 000,0 15 000,0
  Ondrušky - - -
  Obec Březí celkem - 15 000,0 15 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.