Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Březejc - CZ063.3714.6114.612 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Březejc

  Číslo obce PRVKUK 612
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.612
  Kód obce 595349
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0612.01 Březejc 01386 13862
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Březejc se nachází východně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 7 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 590 - 602 m.n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Březejc trvale bydlící 137 137 137 140 139 137 136
   přechodně bydlící 60 60 60 60 60 60 60
   celkem 197 197 197 200 199 197 196
   Obec Březejc celkem trvale bydlící 137 137 137 140 139 137 136
   přechodně bydlící 60 60 60 60 60 60 60
   celkem 197 197 197 200 199 197 196
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Březejc 143 142 141 141 141 144 141 140 133 137 149 149 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Březejc - - - 140 139 137 136
   Obec Březejc celkem - - - 140 139 137 136
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Březejc má vybudovaný veřejný vodovod, který byl napojen na stávající skupinový vodovod SVK Žďársko, vodovodní přivaděč  ÚV Mostiště – ČS Ovčírna přes vodovodní síť Dolní Radslavice a VDJ Ambrožný 2 x 150 m3 ( 637,9/634,2 m.n.m ), který je jako řídící. Celková délka vodovodních řadů je cca 2007 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Březejc se s novými vodními zdroji neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Březejc realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Březejc - - - - - - 136
   Obec Březejc celkem - - - - - - 136
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V letech 1972 - 77 byla v obci vybudována kanalizační síť. Na kanalizaci je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1190 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 800. Odpadní vody jsou odváděny dvěma větvemi do rybníka Studně pod obcí.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Březejc
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Březejc realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Březejc - 12 000,0 12 000,0
  Obec Březejc celkem - 12 000,0 12 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.