Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Bory - CZ063.3714.6114.611 - stav 21. 12. 2015

 1. Obec

  Bory

  Číslo obce PRVKUK 611
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.611
  Kód obce 595641
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0611.01 Cyrilov 04246 42463
  CZ063.3714.6114.0611.02 Dolní Bory 02871 28711
  CZ063.3714.6114.0611.03 Horní Bory 04247 42471
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bory se nachází severně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 10 km. Obec se skládá ze tří místních částí, Cyrilova a Dolních a Horních Borů. Obcí protéká potok Babačka. Rozsah zástavby je v rozmezí 510 - 535 m.n.m. V místní části Cyrilov v rozmezí 610 – 535 m.n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Cyrilov trvale bydlící 41 41 41 43 42 41 39
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 91 91 91 93 92 91 89
   Dolní Bory trvale bydlící 369 368 368 399 408 416 422
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 419 418 418 449 458 466 472
   Horní Bory trvale bydlící 346 345 345 366 372 377 381
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 396 395 395 416 422 427 431
   Obec Bory celkem trvale bydlící 756 754 754 808 822 834 842
   přechodně bydlící 150 150 150 150 150 150 150
   celkem 906 904 904 958 972 984 992
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Bory 794 791 790 791 800 797 784 776 784 790 779 779 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Cyrilov - - - - - - 39
   Dolní Bory - - - 399 408 416 422
   Horní Bory - - - 366 372 377 381
   Obec Bory celkem - - - 765 780 793 842
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Cyrilov

   Místní část Cyrilov nemá veřejný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobeni ze soukromých studní.

    

   Místní (městská) část Dolní Bory

   V místní části Dolní Bory s Horními Bory byla v roce 2015 dokončena výstavba veřejného vodovodu s vlastními zdroji (2 vrty - oba hloubky 60 m ), zemní vodojemem 1 x 150m3 /560 m.n.m. a rozvodnými řady po místní části.

    

   Místní (městská) část Horní Bory

   V místní části Horní Bory s Dolními Bory byla v r. 2015 dokončena výstavba veřejného vodovodu - rozvodné řady po místní části, které jsou napojeny na rozvodné vodovodní řady místní části Dolní Bory.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Cyrilov

   Předpokládá se vybudování veřejného vodovodu napojeného na přivaděč Mostiště - Žďár z VDJ Cyrilov 2 x 2800 m3 (662 / 657 m.n.m.).

    

   Místní (městská) části Dolní Bory

   Předpokládá se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) části Horní Bory

   Předpokládá se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bory realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Cyrilov - - - - - - -
   Dolní Bory 250 250 250 399 408 416 422
   Horní Bory - - - 366 372 377 381
   Obec Bory celkem 250 250 250 765 780 793 803
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Cyrilov

   V místní části není veřejná kanalizace ani čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Dolní Bory

   V r. 2014 byla dokončena výstavba splaškové kanalizace a intenzifikace ČOV. Částečně byla ponechána jednotná kanalizace. Původní kanalizace slouží jako dešťová.

    

   Místní (městská) část Horní Bory

   V r. 2014 byla dokončena výstavba splaškové kanalizace. Částečně byla ponechána jednotná kanalizace. Původní kanalizace slouží jako dešťová.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Cyrilov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) části Dolní Bory

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Dolní Bory, Horní Bory

   Nově napojené obce (místní části): není

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Cyrilov

    

   Místní (městská) části Horní Bory

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Bory realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Cyrilov 2 000,0 - 2 000,0
  Dolní Bory 500,0 500,0 1 000,0
  Horní Bory 500,0 500,0 1 000,0
  Obec Bory celkem 3 000,0 1 000,0 4 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  21. 12. 2015 72/2015 administrativní opatření Dolní Bory - obec Bory – intenzifikace ČOV a stoková síť II. etapa v celkové délce 4721,9 m vč. ČS
  14. 10. 2015 71/2015 administrativní opatření Dolní Bory - obec Bory – vodovodní síť, v k. ú. Dolní Bory - Jímací území (JÚ) – vrty HV-1 (60 m) a HV-2 (60 m), VDJ 150 m3, vodovodní řady v celkové délce 6704,6 m