Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Blízkov - CZ063.3714.6114.609 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Blízkov

  Číslo obce PRVKUK 609
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.609
  Kód obce 595250
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0609.01 Blízkov 00560 5606
  CZ063.3714.6114.0609.02 Dědkov 00561 5614
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Blízkov se nachází severozápadně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 10 km. Obec se skládá ze dvou místních částí Blízkova a Dědkova. Obcí protéká Blízkovský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 488 – 508 m.n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Blízkov trvale bydlící 254 253 253 250 240 230 206
   přechodně bydlící - - - 12 16 16 18
   celkem 254 253 253 262 256 246 224
   Dědkov trvale bydlící 86 86 86 79 74 70 65
   přechodně bydlící - - - 40 45 50 60
   celkem 86 86 86 119 119 120 125
   Obec Blízkov celkem trvale bydlící 340 339 339 329 314 300 271
   přechodně bydlící - - - 52 61 66 78
   celkem 340 339 339 381 375 366 349
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Blízkov 328 321 324 322 330 333 337 344 335 336 339 339 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Blízkov 254 253 253 249 250 240 228
   Dědkov - - - 98 88 84 80
   Obec Blízkov celkem 254 253 253 347 338 324 308
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Blízkov

   Místní část Blízkov má vybudovaný vlastní veřejný vodovod, na který je napojeno 84 % obyvatel. Obec je gravitačně zásobena z prameniště obce „Pod Dědkovskou horou“ (dvě studny), má vlastní vodojem 50 m3, který je také napojený na SV Mostiště pro dopouštění vody v případě nedostatku.

   V roce 2006 byl vybudován vodovodní řad v délce 235 m.

    

   Místní (městská) část Dědkov

   Místní část Dědkov nemá vybudovaný veřejný vodovod.  Obyvatelé jsou vodou zásobeni ze soukromých studní nebo soukromých skupinových vodovodů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Blízkov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů, zejména vodovodního přivaděče. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Dědkov

   Stav zásobování obyvatel místní části je vyhovující a není třeba ne něm nic měnit.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Blízkov se s novými vodními zdroji neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Blízkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Blízkov - - - 260 256 246 224
   Dědkov - - - - 50 55 60
   Obec Blízkov celkem - - - 260 306 301 284
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Blízkov

   V obci je vybudovaná splašková kanalizace a mechanicko-biologická ČOV, která je vybavena svozovou jímkou (stavba dokončena v r. 2014). Celková délka kanalizační sítě je cca 2490 m, na kanalizaci a ČOV je napojena většina obyvatel. Původní kanalizace slouží k odvádění dešťových vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Blízkov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Místní (městská) část Dědkov

   Místní část Dědkov má v současnosti pouze dešťovou kanalizaci. Odpadní vody jsou zachycovány do septiků nebo bezodtokých jímek.

   V místní části obce není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Blízkov

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Dědkov

   Navrhujeme využití stávajících domovních septiků a kanalizace, vybudování biologického rybníku pod vsí. U nemovitostí, které technicky nelze napojit na biologický rybník, navrhujeme využít domovní čistírny odpadních vod nebo jímky, které se mohou vyvážet na ČOV Blízkov.

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Blízkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Blízkov 4 000,0 - 4 000,0
  Dědkov - 4 500,0 4 500,0
  Obec Blízkov celkem 4 000,0 4 500,0 8 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.