Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Baliny - CZ063.3714.6114.608 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Baliny

  Číslo obce PRVKUK 608
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.608
  Kód obce 595217
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0608.01 Baliny 00084 841
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Baliny se nachází jihozápadně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 5 km. Obcí protéká vodní tok Balinka. Rozsah zástavby je v rozmezí 442 – 475 m.n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Baliny trvale bydlící 124 124 124 127 129 130 131
   přechodně bydlící 50 50 50 30 30 35 35
   celkem 174 174 174 157 159 165 166
   Obec Baliny celkem trvale bydlící 124 124 124 127 129 130 131
   přechodně bydlící 50 50 50 30 30 35 35
   celkem 174 174 174 157 159 165 166
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Baliny 128 124 123 120 120 126 121 123 123 122 119 119 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Baliny - - - 95 95 100 100
   Obec Baliny celkem - - - 95 95 100 100
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Baliny má vybudovaný veřejný vodovod. Obec je zásobena vodou z vlastního zdroje - vrtané studny hl. 82 m včetně  manipulační šachty, ze kterého je vybudován výtlak do VDJ Baliny 2x35 m3. Vodovodní síť v je  celkové délce cca 2694 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Baliny realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Baliny - - - - - 130 131
   Obec Baliny celkem - - - - - 130 131
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno přibližně 104 obyvatel. Stávající kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1030 m, je z betonových a železobetonových trub DN 300 a DN 400. Celá kanalizační síť je rozdělena do několika povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do Telečského potoka a do říčky Balinky.
   Odpadní vody z novější zástavby odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do místních vodních toků, některé rodinné domky mají odpady zaústěny do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Baliny
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Baliny realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Baliny - 15 000,0 15 000,0
  Obec Baliny celkem - 15 000,0 15 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.