Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Krátká Ves - CZ063.3601.6102.067 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Krátká Ves

  Číslo obce PRVKUK 67
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.067
  Kód obce 568937
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0067.01 Krátká Ves 07412 74128
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Krátká Ves leží východně od města Havlíčkův Brod. Obec nemá žádné místní části.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Krátká Ves trvale bydlící 144 144 144 142 138 134 130
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 144 144 144 142 138 134 130
   Obec Krátká Ves celkem trvale bydlící 144 144 144 142 138 134 130
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 144 144 144 142 138 134 130
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Krátká Ves 146 148 153 146 140 143 141 141 136 138 134 134 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Krátká Ves 144 144 144 112 108 100 100
   Obec Krátká Ves celkem 144 144 144 112 108 100 100
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Krátká Ves (530 - 498 m n.m.) je cca z 80% zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu. Zdrojem vody je studna (vydatnost 0,3 l/s) se sníženou kvalitou vody (nadnormativní obsah dusičnanů). Voda ze zdroje je čerpána do VDJ Krátká Ves 16,8 m3 (534,5/528,5 m n.m.) a odtud gravitací přímo do obce.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Doporučujeme napojit obec Krátká Ves na nově navržený přivaděč skupinového vodovodu Želivka - Podmoklany do obce Česká Bělá. Na tento přivaděč budou dále napojeny tyto obce a místní části: Jilemník (města Havlíčkův Brod), Ždírec, Dvorce (obce Kyjov), Kyjov a Česká Bělá. Obec Krátká Ves bude ležet na odbočce z tohoto přivaděče.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Krátká Ves se uvažuje s napojením na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Krátká realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Krátká Ves - - - - - - -
   Obec Krátká Ves celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Krátká Ves nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z části obce odtékají po předčištění v biologických septicích do místní ho bezejmenného vodního toku. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Krátké Vsi je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v obci.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Krátká Ves
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Krátká Ves realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Krátká Ves 3 016,0 - 3 016,0
  Obec Krátká Ves celkem 3 016,0 - 3 016,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.