Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Dalečín - CZ063.3714.6101.008 - stav 12. 11. 2018

 1. Obec

  Dalečín

  Číslo obce PRVKUK 8
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.008
  Kód obce 595454
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0008.01 Dalečín 02446 24465
  CZ063.3714.6101.0008.02 Hluboké 02447 24473
  CZ063.3714.6101.0008.03 Veselí 02448 24481
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dalečín se nachází severně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 8 km. Obec se skládá ze tří místních částí, Dalečína, Hluboké a Veselí. Obcí protéká významný vodní tok Svratka, do kterého se vlévá vodní tok Hrabovec. Rozsah zástavby je v rozmezí 468 - 520 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Vír a v OP VN Vír.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dalečín trvale bydlící 577 576 576 530 525 520 490
   přechodně bydlící 60 60 60 42 43 44 45
   celkem 637 636 636 572 568 564 535
   Hluboké trvale bydlící 44 44 44 25 23 21 19
   přechodně bydlící 150 150 150 35 37 39 41
   celkem 194 194 194 60 60 60 60
   Veselí trvale bydlící 102 102 102 83 81 79 77
   přechodně bydlící 20 20 20 14 15 16 17
   celkem 122 122 122 97 96 95 94
   Obec Dalečín celkem trvale bydlící 723 722 722 638 629 620 586
   přechodně bydlící 230 230 230 91 95 99 103
   celkem 953 952 952 729 724 719 689
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Dalečín 663 654 648 644 642 639 649 649 654 643 640 640 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dalečín 460 496 558 456 454 452 450
   Hluboké 40 42 44 30 30 30 30
   Veselí 100 100 100 70 69 68 67
   Obec Dalečín celkem 600 638 702 556 553 550 547
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dalečín

   Místní část Dalečín (468 - 520 m n.m.) má vybudovaný obecní vodovod. Jako zdroj pitné vody slouží obci několik vrtů s odlišnou kvalitou vody. V období s nedostatkem srážek je voda odebírána ze všech vrtů a je třeba ji upravovat, jinak jsou méně kvalitní zdroje odpojeny. Z prameniště se zdrojem o vydatnosti 0,9 l/s je voda vedena do VDJ Dalečín - 80 m3 (556,09/554,24 m n.m.). Kapacita zdroje je nedostačující.

   V roce 2010 byl prodloužen vodovod o 112 m.

   V roce 2018 bylo realizováno napojení nového vodního zdroje (vrtu) včetně výtlačného řadu z vrtu do stávající armaturní šachty.

    

   Místní (městská) část Hluboké

   Místní část Veselí (6l4 - 648 m n.m.) je společně s místní částí Hluboké (545 - 585 m n.m.) zásobena ze studny, která má maximální povolenou kapacitu 1,11 l/s. U studny je umístěna úpravna vody, kde jsou 2 tlakové filtry na odkyselování vody. Z úpravny vody je voda čerpána do VDJ Veselí 50 m3 (664,50/662,30 m n.m.) a do VDJ Hluboké 40 m3 (606,0/603,8 m n.m.). Vodovod je velmi starý.

    

   Místní (městská) část Veselí

   Místní část Veselí (6l4 - 648 m n.m.) je společně s místní částí Hluboké (545 - 585 m n.m.) zásobena ze studny, která má maximální povolenou kapacitu 1,11 l/s. U studny je umístěna úpravna vody, kde jsou 2 tlakové filtry na odkyselování vody. Z úpravny vody je voda čerpána do VDJ Veselí 50 m3 (664,50/662,30 m n.m.) a do VDJ Hluboké 40 m3 (606,0/603,8 m n.m.). Vodovod je velmi starý.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dalečín

   Obec trpí nedostatkem vody. Předpokládá se rozšíření stávající úpravny vody o odradonovací stanici. Dále uvažujeme o zprovoznění starého vodojemu včetně zdroje - kopané studny.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Hluboké

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Veselí

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se uvažuje v místní části Dalečín.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Dalečín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dalečín 627 626 626 490 488 486 484
   Hluboké - - - - - - -
   Veselí - - - - - - -
   Obec Dalečín celkem 627 626 626 490 488 486 484
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dalečín
   V místní části je vybudována splašková kanalizace.
   V místní části Dalečín je čistírna odpadních vod. Jedná se o mechanicko biologickou čistírnu odpadních vod s technologií OMS typ BA pro 750 EO. Mechanická část zahrnuje čerpací stanici, ručně stírané česle, provzdušňovaný lapák písku a tuků vybavený separátorem písku. Biologickou část tvoří nízkozatížená aktivační nádrž s jemnobublinným aeračním systémem. Do aktivační nádrže je vestavěna dosazovací nádrž. Přebytečný kal je odsáván do kalového sila. Vyčištěná voda je svedena do akumulační nádrže a čerpána na třetí stupeň čištění - pískový filtr Culligan.

   V současnosti napojené obce (místní části): Dalečín
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Hluboké
   Místní část Hluboké nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku a následně do VN Vír, nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Veselí
   Místní část nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku a následně do VN Vír. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dalečín
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Hluboké
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Veselí
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dalečín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dalečín 1 200,0 500,0 1 700,0
  Hluboké 200,0 - 200,0
  Veselí 200,0 - 200,0
  Obec Dalečín celkem 1 600,0 500,0 2 100,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  12. 11. 2018 57/2018 administrativní opatření Dalečín - nová vrtaná studnana pozemku na p. č. 273/3 k. ú. Dalečín včetně výtlačného řadu v délce 316 m, který je napojen do stávající armaturní šachty
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.