Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Zašovice - CZ063.3710.6113.607 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Zašovice

  Číslo obce PRVKUK 607
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.607
  Kód obce 591963
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0607.01 Zašovice 19118 191183
  CZ063.3710.6113.0607.02 Nová Brtnice 19117 191175
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Zašovice leží severozápadně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 13 km. Obec je tvořena dvěmi místními částmi, Nová Brtnice, a Zašovice.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nová Brtnice trvale bydlící 14 14 14 20 21 21 21
   přechodně bydlící 19 19 19 19 19 19 19
   celkem 33 33 33 39 40 40 40
   Zašovice trvale bydlící 113 113 113 98 91 85 79
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 133 133 133 118 111 105 99
   Obec Zašovice celkem trvale bydlící 127 127 127 118 112 106 100
   přechodně bydlící 39 39 39 39 39 39 39
   celkem 166 166 166 157 151 145 139
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Zašovice 114 119 121 118 115 119 118 119 118 118 122 122 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nová Brtnice - - - - - - -
   Zašovice - 102 102 98 91 85 79
   Obec Zašovice celkem - 102 102 98 91 85 79
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Nová Brtnice
   Obec nemá vybudovaný veřejný vodovod. V místní části Nová Brtnice jsou obyvatelé zásobeni částečně ze soukromých studní, 5 domácností a 3 rekreační chalupy jsou napojeny na společný místní zdroj púodzemní vody s kapacitou 100 m3.

   Místní (městská) část Zašovice
   Místní část Zašovice má vybudovaný veřejný vodovod, který je napojen na nový zdroj podzemní vody – vrtaná studna hloubky 80 m , umístěná cca 0,5 km jihozápadně od obce. Zásobení vodou je řešeno gravitačně z VDJ Zašovice 50 m3 (652,0 m n.m.).

   V roce 2009 byla realizována výstavba vodovodních řadů – výtlačného řadu z vrtané studny do VDJ Zašovice v celkové délce 252 m, zásobovacího řadu z VDJ Zašovice do obce v celkové délce 718 m a rozvodné řady v celkové délce 638 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Nová Brtnice
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel m.č. se nadále předpokládá zásobování pitnou vodou z individuálních zdrojů.

   Místní (městská) část Zašovice
   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram


  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nová Brtnice - - - - - - -
   Zašovice - - - - - - 79
   Obec Zašovice celkem - - - - - - 79
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Nová Brtnice
   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Zašovice
   Ve větší části obce je vybudována jednotná kanalizace.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Nová Brtnice
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Zašovice
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Zašovice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Zašovice realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Nová Brtnice - - -
  Zašovice - 6 900,0 6 900,0
  Obec Zašovice celkem - 6 900,0 6 900,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.