Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Zárubice - CZ063.3710.6113.606 - stav 26. 8. 2016

 1. Obec

  Zárubice

  Číslo obce PRVKUK 606
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.606
  Kód obce 591955
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3158
  Hrotovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0606.01 Zárubice 19098 190985
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Zárubice leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 12 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zárubice trvale bydlící 116 116 116 118 116 114 112
   přechodně bydlící 27 27 27 27 27 27 27
   celkem 143 143 143 145 143 141 139
   Obec Zárubice celkem trvale bydlící 116 116 116 118 116 114 112
   přechodně bydlící 27 27 27 27 27 27 27
   celkem 143 143 143 145 143 141 139
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Zárubice 121 122 120 121 122 121 119 116 111 115 119 119 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zárubice 74 84 99 88 86 84 82
   Obec Zárubice celkem 74 84 99 88 86 84 82
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Zárubice má veřejný vodovod, připojený na VDJ Myslibořice 1000 m3 (487,0 / 482,0 m n.m.). Vodovod je součástí skupinového vodovodu Biskupice, Pulkov, Radkovice, Myslibořice s napojením na dukovanskou větev oblastního vodovodu Třebíč.
   V roce 2011 byl realizován vodovodní řad pro lokalitu RD v délce cca 238 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Zárubice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zárubice - - - 118 116 114 112
   Obec Zárubice celkem - - - 118 116 114 112
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v roce 2016 realizoivána výstavba nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové vody jsou odváděny do ČOV v obci.

    

   V obcije vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Zárubice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Zárubice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Zárubice 500,0 17 800,0 18 300,0
  Obec Zárubice celkem 500,0 17 800,0 18 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  26. 8. 2016 159/2016 administrativní opatření Zárubice - splašková kanalizace v celkové délce 1902,40 m a ČOV
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.