Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Výčapy - CZ063.3710.6113.605 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Výčapy

  Číslo obce PRVKUK 605
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.605
  Kód obce 591939
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0605.01 Výčapy 18752 187526
  CZ063.3710.6113.0605.02 Štěpánovice 18751 187518
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Výčapy leží jižně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 8 km. Obec je tvořena dvěmi místními částmi, Štěpánovice a Výčapy. Obcí protéká Štěpánovický potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 450 – 478 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Štěpánovice trvale bydlící 94 94 94 93 99 105 110
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 94 94 94 93 99 105 110
   Výčapy trvale bydlící 679 678 677 800 819 836 851
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 679 678 677 800 819 836 851
   Obec Výčapy celkem trvale bydlící 773 772 771 893 918 941 961
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 773 772 771 893 918 941 961
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Výčapy 869 854 861 873 881 888 886 866 873 876 868 868 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Štěpánovice - - - 70 76 100 100
   Výčapy 644 651 662 720 739 756 771
   Obec Výčapy celkem 644 651 662 790 815 856 871
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Štěpánovice
   V místní části je vybudován veřejný vodovod z roku 2011 zásobovaný vodou z ratibořické větve oblastního vodovodu Třebíč. Vodovodní přivaděč Polodíly – Štěpánovice je napojen na přivaděč Boňov – Polodíly a ukončen ve vodoměrné šachtě za obcí.

   Místní (městská) část Výčapy
   Místní část Výčapy má vybudovaný veřejný vodovod, napojený samostatným zásobovacím řadem na VDJ Petrůvky 1000 m3 (534,0 / 531,0 m n.m.).
   V roce 2008 byl realizován vodovodní řad v lokalitě Za Ovčírnou v délce 109 m. V roce 2013 byl stávající vodovodní řad prodloužen o 98 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Štěpánovice
   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Výčapy
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji pro obec Výčapy se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro místní část Štěpánovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Štěpánovice - - - - - 100 100
   Výčapy - - - 750 770 789 806
   Obec Výčapy celkem - - - 750 770 889 906
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Štěpánovice
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Výčapy
   Místní část má vybudovanou novou splaškovou kanalizaci ukončenou ČOV, na síti je jedna čerpací stanice odpadních vod. Na kanalizaci je napojeno cca 90 % obyvatel obce. Stávající kanalizace bude sloužit pro odvedení dešťových vod
   ČOV je mechanicko-biologická s kapacitou 755 EO.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Štěpánovice
   V místní části Štěpánovice je uvažováno s vybudováním splaškové kanalizace, která bude odvádět pouze splaškové odpadní vody na nově plánovanou místní ČOV Štěpánovice o kapacitě 100 EO.
   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Výčapy
   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V současnosti napojené obce (místní části): Výčapy
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Výčapy realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Štěpánovice 1 500,0 7 500,0 9 000,0
  Výčapy - - -
  Obec Výčapy celkem 1 500,0 7 500,0 9 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.