Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Vlčatín - CZ063.3710.6113.604 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Vlčatín

  Číslo obce PRVKUK 604
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.604
  Kód obce 591912
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0604.01 Vlčatín 18361 183610
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vlčatín leží severovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 12 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vlčatín trvale bydlící 146 146 146 137 129 122 114
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 151 151 151 142 134 127 119
   Obec Vlčatín celkem trvale bydlící 146 146 146 137 129 122 114
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 151 151 151 142 134 127 119
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Vlčatín 144 148 148 147 146 135 139 138 146 150 153 153 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vlčatín 148 148 148 136 128 121 113
   Obec Vlčatín celkem 148 148 148 136 128 121 113
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vlčatín má vybudovaný veřejný vodovod, napojený přívodním řadem na severní větev oblastního vodovodu Třebíč. Tlakové pásmo je určeno přerušovací komorou Rudíkov s kótou 551,3 m n.m., plněnou čerpací stanicí Ovčírna.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Vlčatín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vlčatín - - - - - - 113
   Obec Vlčatín celkem - - - - - - 113
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Vlčatín
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Vlčatín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Vlčatín 300,0 10 000,0 10 300,0
  Obec Vlčatín celkem 300,0 10 000,0 10 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.