Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Vladislav - CZ063.3710.6113.603 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Vladislav

  Číslo obce PRVKUK 603
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.603
  Kód obce 591904
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0603.01 Vladislav 18323 183237
  CZ063.3710.6113.0603.02 Hostákov 18322 183229
  CZ063.3710.6113.0603.03 Střížov 02390 23906
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Vladislav leží východně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 9 km. Městys je tvořen třemi místními částmi Hostákov, Střížov a Vladislav. Obcí protéká řeka Jihlava do níž se vlévá Mlýnský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 380 – 410 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hostákov trvale bydlící 193 193 193 186 179 173 165
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 218 218 218 211 204 198 190
   Střížov trvale bydlící 92 92 92 81 81 81 80
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 102 102 102 91 91 91 90
   Vladislav trvale bydlící 937 935 935 892 974 954 932
   přechodně bydlící 60 60 60 60 60 60 60
   celkem 997 995 995 952 1 034 1 014 992
   Obec Vladislav celkem trvale bydlící 1 222 1 220 1 220 1 159 1 234 1 208 1 177
   přechodně bydlící 95 95 95 95 95 95 95
   celkem 1 317 1 315 1 315 1 254 1 329 1 303 1 272
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Vladislav 1178 1176 1178 1167 1143 1168 1180 1181 1171 1169 1152 1152 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hostákov 141 150 165 96 89 83 75
   Střížov 79 81 83 79 79 79 78
   Vladislav 829 862 918 760 842 822 800
   Obec Vladislav celkem 1 049 1 093 1 166 935 1 010 984 953
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Hostákov
   Část městyse Hostákov je zásobena vodou z VDJ Hostákov 100 m3 (492,0 / 455,0 m n.m.), plněného z VDJ Okrašovice 100 m3 (504,0 / 501,0 m n.m.) přes novou AT stanici u Vladislavi. Voda je dodávána z větve Petrůvky - Vladislav oblastního vodovodu Třebíč.

   V roce 2005 byla pro místní část realizována výstavba vodovodního přivaděče v celkové délce 1875 m, který byl napojen na skupinový vodovod  Dolní Vilémovice – Vladislav. Dále byly vybudovány vodovodní řady do místní části v celkové délce 1639 m.

   Místní (městská) část Střížov
   V části městyse Střížov je vybudovaný veřejný vodovod, napojený na větev oblastního vodovodu Petrůvky – Vladislav.

   Místní (městská) část Vladislav
   V části městyse Vladislav je vybudován veřejný vodovod, zásobený gravitačně z VDJ Vladislav 500 m3 (445,2 / 442,0 m n.m.). Vodojem je plněn z VDJ Okrašovice 1000 m3 (504,0 / 501,0 m n.m.), které je součástí skupinového vodovodu Dolní Vilémovice – Vladislav.

   V roce 2006 bylo realizováno v místní části prodloužení vodovodních řadů v celkové délce 1319 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Hostákov
   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Střížov
   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Vladislav
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Vladislav realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hostákov - - - 180 173 167 159
   Střížov - - - - 79 79 78
   Vladislav - - 945 850 932 912 890
   Obec Vladislav celkem - - 945 1 030 1 184 1 158 1 127
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Hostákov
   V celé části městyse je vybudována splašková kanalizace s čerpací stanicí. Odpadní vody jsou čerpány na ČOV Vladislav.

   Místní (městská) část Střížov
   Část městyse nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách.
   V části městyse není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Vladislav
   V celé části městyse je vybudována splašková kanalizace s 5 čerpacími stanicemi. Odpadní vody jsou čerpány na ČOV Vladislav.
   V části městyse je vybudována mechanicko-biologická ČOV pro 1800 EO, na níž jsou odváděny odpadní vody z částí městyse Vladislav a Hostákov a obce Číměř.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Hostákov
   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Střížov
   Uvažuje se s vybudováním splaškové kanalizace s čerpací stanicí. Odpadní vody budou přečerpávány na ČOV Vladislav.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Vladislav
   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro městys Vladislav realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Hostákov - - -
  Střížov - 13 800,0 13 800,0
  Vladislav 100,0 500,0 600,0
  Obec Vladislav celkem 100,0 14 300,0 14 400,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.